Hình ảnh Bồ tát Quan Âm ở một số nước

Ở Ấn Độ: Tuy Tín Ngưỡng Quán Âm bắt nguồn từ Ấn Độ nhưng do sự tàn phá của Hồi Giáo và sự phục hưng Ấn Độ Giáo nên nói chung ảnh hưởng của Tín Ngưỡng này không được mạnh mẽ lắm. Hầu hết người Ấn Độ chỉ suy niệm Quán Âm Bồ Tát qua Linh Ảnh một vị Thần chuyên dùng con mắt Từ Bi để ban phước trừ họa cho con người.

Read moreHình ảnh Bồ tát Quan Âm ở một số nước

Biểu tượng cõi Tịnh Thổ Lưu Ly

BIỂU TƯỢNG CỦA CÕI TỊNH THỔ TỊNH LƯU LY
Trích Mật Tạng Bộ 2 – No.929 – tr 66-67
Việt dịch: Huyền Thanh

Đức Phật Dược Sư Quang Như Lai có toàn thân màu xanh ngọc bích, ngự trong cung điện báu trên toà sen báu (Bách Bảo Liên Hoa toà), nhập vào Tam Muội Đại Không phóng toả ra vô số ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có vô số Phân Thân chư Phật đều là tướng của Tam Muội Đại Không. Chư Phật đều giương chưởng phải như thế bóc cánh hoa, tay trái co ngón út đặt dưới rốn, hiệu là Đại Bảo Lưu Ly Dược.

Read moreBiểu tượng cõi Tịnh Thổ Lưu Ly

Pháp môn Niệm Phật không chỉ có một phương pháp tu tập

Sau khi đã chuẩn bị đủ ba yếu tố hay ba món tư lương tịnh độ nói trên, chúng ta phải hạ thủ công phu ngay. Nhưng muốn cho có hiệu quả, chúng ta cần hiểu rõ phương pháp tu hành. Vẫn biết rằng pháp môn niệm Phật là một pháp môn rất giản dị, chỉ cần niệm Phật là đủ. Nhưng niệm Phật cũng có nhiều cách, nhiều loại, mà chúng tôi xin dẫn một ít phương pháp ra sau đây :

Read morePháp môn Niệm Phật không chỉ có một phương pháp tu tập

Danh hiệu 25 Đức Bồ tát theo hầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc


1_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara)
2_ Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta)
3_ Dược Vương Bồ Tát (Bhaiṣaijya-rāja)
4_ Dược Thượng Bồ Tát (Bhaiṣaijya-samudgata)

Read moreDanh hiệu 25 Đức Bồ tát theo hầu Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sinh về cõi Cực Lạc

Danh hiệu Phật A Di Đà trong các bộ kinh điển

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kinh Vô Lượng Thọ ghi nhận 12 Hồng Danh của Đức Phật A Di Đà là:
1_ Vô Lượng Quang
2_ Vô Biên Quang
3_ Vô Ngại Quang
4_ Vô Đối Quang
5_ Diệm Vương Quang
6_ Thanh Tịnh Quang
7_ Hoan Hỷ Quang
8_ Trí tuệ Quang
9_ Bất Đoạn Quang
10_ Nan Tư Quang
11_ Vô Xứng Quang
12_ Siêu Nhật Nguyệt Quang

Read moreDanh hiệu Phật A Di Đà trong các bộ kinh điển

Các cõi Tịnh Độ trong Phật giáo

Thông thường khi nói đến tịnh độ (Quốc độ thanh tịnh) các phật tử thường nghĩ đến cảnh giới Tây phương Tịnh Độ, nơi có Đức Phật A Di Đà và chư Thánh chúng. Nhưng theo Phật giáo Đại thừa thì có mười phương tịnh độ và mười phương chư Phật. Tuy nhiên trong các kinh điển thường đề cập đến bốn cõi tịnh độ, đó là: Tịnh độ Di Lặc, Tịnh độ Dược Sư , Tịnh độ A Súc Phật và Tịnh độ A Di Đà.

Read moreCác cõi Tịnh Độ trong Phật giáo

Hình tượng Đức Phật A Di Đà

HÌNH TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
Trong Thập Lục Quán Pháp của Kinh Quán Vô Lượng Thọ chủ yếu là Quán tưởng Thế Giới Cực Lạc và Đức Phật A Di Đà, trong Kinh văn miêu tả nói Thân Tướng của Đức Phật A Di Đà: Thân của Phật Vô Lượng Thọ như trăm ngàn vạn ức sắc vàng ròng Diêm Phù Đàn Trời Dạ Ma (Yama), thân Phật cao sáu mươi vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần, Bạch Hào (Ūrṇa: sợi lông mày trắng) giữa hai lông mày (Tam tinh) xoay bên phải uyển chuyển như năm tòa núi Tu Di, mắt Phật như bốn biển lớn xanh biếc , trong trắng rõ ràng, các lỗ chân lông nơi thân Phật phóng tỏa ánh sáng như núi Tu Di. Viên Quang (hào quang tròn) của Phật ấy như trăm ức ba ngàn Đại Thiên Thế Giới.Trong Viên Quang ấy có trăm ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Hóa Phật. Mỗi mỗi Hóa Phật cũng có đông nhiều vô số Hóa Bồ Tát làm Thị Giả.

Read moreHình tượng Đức Phật A Di Đà