Phật học căn bản – Thiện Phúc | Basic Buddhist Doctrines

Với đọc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ sách này những trình bày có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác
giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn đạt này.
The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine will find herein presentations which can further improve her/his understanding. As with any literary work of this nature, the primary objective of the author is to be concise, yet thorough and steer away from the pedantic. The middle path is, of course, to describe a complex system such as Buddhism in terms appealing and understandable to the novice as well as those highly informed. Tran’s technique of both style and content accomplish this, I believe, in all respects.
Nguồn Thư viện hoa sen.
Chỉ chia sẻ miễn phí, vui lòng không bán. Nếu cần in ấn để phục vụ giảng dạy, xin vui lòng liên hệ tác giả.
Only for free, not for sale. Staff members of Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the Buddhadharma, please contact the author.

TẢI XUỐNG 8 BỘ SÁCH PHẬT HỌC CĂN BẢN
CLICK HERE TO DOWNLOAD 8 VOLUMES

THIỆN PHÚC

BASIC BUDDHIST DOCTRINES

PHẬT PHÁP CĂN BẢN
VIỆT-ANH VIETNAMESE-ENGLISH
Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại – Oversea Vietnamese Buddhism 2009

..

DETAILED CONTENTS OF
BASIC BUDDHIST DOCTRINES

VOLUME I

Phật Và Thánh Chúng The Buddha and His Sacred Disciples
Chương 1: Đức Phật—The Buddha
Chương 2: Đạo Phật—Buddhism
Chương 3: Nhân Sinh Quan và Vũ Trụ Quan Phật Giáo Buddhist Points of view on Human Life and Buddhist Cosmology
Chương 4: Chuyển Pháp Luân và Năm Đệ Tử Đầu Tiên Turning The Wheel of Dharma and The First Five Disciples
Chương 5: Kết Tập Kinh Điển—Buddhist Councils
Chương 6: Tam Bảo và Tam Tạng Kinh Điển Triple Jewels and Three Buddhist Canon Baskets
Chương 7: Kinh và Những Kinh Quan Trọng—Luật—Luận Sutras and Important Sutras-Rules-Commentaries
Chương 8: Đạo và Trung Đạo—Path and Middle Path
Chương 9: Vi Diệu Pháp—Abhidharma
Chương 10: Tam Thời Pháp—Three Periods of The Buddha’s Teachings
Chương 11: Thân Quyến—The Buddha’s Relatives
Chương 12: Thập Đại Đệ Tử—Ten Great Disciples
Chương 13: Những Đệ Tử Nổi Tiếng Khác—Other Famous Disciples
Chương 14: Giáo Đoàn Tăng và Giáo Đoàn Ni—Monk and Nun Orders
Chương 15: Tứ Động Tâm—Four Buddhist Holy and Sacred Places
Chương 16: Những Thánh Tích Khác—Other Sacred Places
Chương 17: Những Đại Thí Chủ—Great Donators
Chương 18: Những Vị Có Công Với Phật Giáo – Those Who Had Helped Maintaining Buddhism
Chương 19: Những Vị Cao Tăng và Tác Giả Phật Giáo Nổi Tiếng Thế Giới World Famous Monks & Nuns and Famous Buddhist Authors

Read morePhật học căn bản – Thiện Phúc | Basic Buddhist Doctrines

[PDF] Trọn bộ Giáo khoa Phật học

GIÁO KHOA PHẬT HỌC (3 tập) Nguyên tác Hán ngữ của PHƯƠNG LUÂN cư sĩ Cư sĩ HẠNH CƠ dịch và biên soạn bổ túc (Sơ Cấp Phật Học Giáo Bản – nguyên tác Hán ngữ của cư sĩ Phương Luân, Đài-loan) Cư sĩ Hạnh Cơ dịch, chú thích bổ túc, đánh máy, và trình … Read more[PDF] Trọn bộ Giáo khoa Phật học