TÔN ẢNH – IMAGES OF BUDDHAS, BODHISATTVAS

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Images of Bodhidharma Patriarch

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨...

[HD] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư có danh hiệu song ngữ – Seven Medicine Buddha Images with English – Vietnamese name

7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược Sư - Seven Medicine Buddha 7 Đức Phật Dược...

[HD] Bộ sưu tập ảnh Phật Dược Sư – image collection of Medicine Buddha

7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 7 TRONG 1 - SEVEN MEDICINE BUDDHAS VERSION 7IN1 TAM THÁNH TỊNH LƯU LY - THE THREE DIVINITIES AT WESTERN PURE-LAPIS-LAZULI LAND 7 ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ PHIÊN BẢN 1 - SEVEN MEDICINE...

[HD] Ảnh 12 Đại Tướng Dược Xoa – Images of Twelve Heavenly Yaksha Generals

12 ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA PHIÊN BẢN 12 TRONG 1 - TWELVE HEAVENLY YAKSHA GENERALS 12IN1 12 Đại Tướng Dược Xoa - Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược Xoa - Twelve Heavenly Yaksha Generals 12 Đại Tướng Dược...

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn | Image of Sandarśana-mudrā of Shakymuni Buddha

Đức Phật Thích Ca với Đắc Giáo Nghĩa Ấn | Sandarśana-mudrā of Shakymuni Buddha

[2018] Tuyển tập tôn ảnh Phật Thích Ca | Images collection of Sakyamuni Buddha

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 南無本師釋迦牟尼佛 NAMO SHAKYAMUNI BUDDHA NAM MO LE BOUDDHA ÇÃKYA MUNI शाक्यमुनिबुद्ध སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ Kích vào đây để tải xuống ảnh nguyên bản Click here to download original images Danh mục bài viết theo chủ...

Tôn ảnh cập nhật Đại đức Mục Kiền Liên

Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連 Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連 Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana |...

Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca thành đạo – Images of the Buddha’s enlightenment

The Buddha's enlightenment - Đức Phật thành đạo The Buddha's enlightenment - Đức Phật thành đạo The Buddha's enlightenment - Đức Phật thành đạo The Buddha's enlightenment - Đức Phật thành đạo