[img] La Hán, Thánh Tăng | Arhans, holy Monks

Tôn ảnh Tổ Bồ Đề Đạt Ma – Images of Bodhidharma Patriarch

Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨 Tổ Bồ Đề Đạt Ma - Bodhidharma Patriarch - 菩提達磨...

Tôn ảnh cập nhật Đại đức Mục Kiền Liên

Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連 Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana | Mahamaudgalyayana | Mahāmoggallāna | 目連 Mục-kiền-liên | Moggallāna | མོའུ་འགལ་གྱི་བུ་ | 目犍連 | Maudgalyayana |...

Tôn ảnh Bồ Đề Đạt Ma Sư Tổ – Images of Bodhidharma

TỔ BỒ ĐỀ ĐẠT MA | Bodhidharma