Ảnh tốt nhất | The best Images

[Best] Ảnh Đức Phật Thích Ca, 7 Đức Phật Quá Khứ, hai vị tôn giả A Nan và Ca Diếp

Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên cùng chính giữa là Đức Cổ Phật Nhiên Đăng. Nhiều kinh điển cho rằng đây là Đức Phật Quá Khứ đầu tiên. Bên phải từ trên xuống...

[Best] Đức Phật Thích Ca thiền định, Bảy Đức Phật Dược Sư và Tam Thế Phật

[Best] Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tuyệt đẹp

[Best] Đức Phật Thích Ca thành đạo

tôn ảnh Phật Thích Ca tư thế ngồi kiết già, hai tay kết định ấn. Đây là bức tôn ảnh mô tả Đức Phật thành đạo

[Best] Ảnh Chuẩn Đề Bồ tát – Image of Cundi Bodhisattva

NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT Namo Great Holy Cundi King Bodhisattva TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE

[Best] Ảnh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm – Image of Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Namo Thousand-Hand Thousand-Eye Great Mercy Avalokitesvara Bodhisattva TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 80 MB / DOWNLOAD HERE

[Best] Ảnh Địa tạng Bồ tát – Image of Earth-Store Bodhisattva – v3

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva TẢI XUỐNG TÔN ẢNH / DOWNLOAD HERE

[Best] Ảnh Địa tạng Bồ tát – Image of Earth-Store Bodhisattva -v2

NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 11MB / DOWNLOAD HERE