Tôn ảnh Đức Phật Thích Ca, 7 Đức Phật Quá Khứ, hai vị tôn giả A Nan và Ca Diếp

Trung tâm bức tôn ảnh là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trên cùng chính giữa là Đức Cổ Phật Nhiên Đăng. Nhiều kinh điển cho rằng đây là Đức Phật Quá Khứ đầu tiên. Bên phải từ trên xuống dưới bao gồm: Đức Phật Thi Khí, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Ca … Read moreTôn ảnh Đức Phật Thích Ca, 7 Đức Phật Quá Khứ, hai vị tôn giả A Nan và Ca Diếp