[2561] Trọn bộ tôn ảnh Phật Dược Sư kết tập 2017

Bộ sưu tập bao gồm 39 bức ảnh chất lượng cao, được chia thành 4 chủ đề: 7 Đức Phật Dược Sư, Chân dung Phật Dược Sư Lưu Ly Quang, Phật Dược Sư và 12 Đại Tướng Dược Xoa, Tam Thánh Tịnh Lưu Ly. Kính mời quý vị có thể chọn ảnh và tải xuống … Read more[2561] Trọn bộ tôn ảnh Phật Dược Sư kết tập 2017

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly | Images of The three Pure Lapis Lazuli divinities

Tam Thánh Tịnh Lưu Ly là ba vị thánh trong thế giới Tịnh Lưu Ly. Tịnh Lưu Ly thế giới ở phương Đông, giáo chủ là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tam Thánh Tịnh Lưu Ly bao gồm: – Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang ở giữa – Nhật Quang … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tịnh Lưu Ly | Images of The three Pure Lapis Lazuli divinities

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa | Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ tát Namo Medicine Master Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Nam mô Dược Sư … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Phật Dược Sư và 12 Đại tướng Dược Xoa | Images of Medicine Buddhas and 12 powerfull Yaksa generals

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh chân dung Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang | portrait images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – 藥師琉璃光如來 Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Namo Pure Lapis Lazuli world, Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata 南無淨琉璃世界 – … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh chân dung Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang | portrait images of Medicine Buddha Lapis Lazuli Radiance Tathagata

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – v2 | Images of Seven Medicine Buddhas – version 2nd

Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật Namo Shakya Muni Buddha 南無本師釋迦牟尼佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – v2 | Images of Seven Medicine Buddhas – version 2nd

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – v1 | Images of Seven Medicine Buddhas – version 1st

Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam mô Dược Sư Phật Namo Medicine Buddhas 南無藥師佛 Nam … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh 7 Đức Phật Dược Sư – v1 | Images of Seven Medicine Buddhas – version 1st

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn – Images of Welcoming and escorting to the Western Land

Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛   Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛   Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛   Namah Amitabha | Namo … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc tiếp dẫn – Images of Welcoming and escorting to the Western Land

[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương Cực Lạc – Images of the three divinities in the Western Land

Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô A Di Đà Phật 南無阿彌陀佛 Namah Amitabha | Namo Amitayuse-Buddha Nam mô … Read more[chọn lọc 2561] Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương Cực Lạc – Images of the three divinities in the Western Land