Ebooks kinh điển

Ebooks kinh Trung A Hàm

Tháng Mười Một 7, 2018 | 0 Comments

Kinh Trung A-hàm, 60 quyển, do Sa-môn người nước Kế Tân là Tăng-già-đề-bà và Tăng-già-la-xoa dịch vào đời Đông Tấn, niên hiệu Long An [...]

Ebooks kinh Trường A Hàm

Tháng Mười Một 6, 2018 | 0 Comments

Bản dịch Việt, Trường A hàm, được thực hiện theo bản Hán dịch Trường A hàm kinh 長 阿 含 經, 22 quyển, do Phật-đà-da-xá 佛 陀 耶 舍 [...]

[ebook] Kinh Chánh Pháp Shanghata

Tháng Mười Hai 31, 2017 | 0 Comments

Gần đây, Lama Zopa Rinpoche đề nghị các trung tâm thuộc Hội Bảo Tồn Truyền Thống Phật Giáo Đại Thừa (FPMT) đọc tụng bộ kinh Chánh Pháp [...]

Nghi thức cầu an

Tháng Mười Hai 12, 2017 | 0 Comments

Bộ sưu tầm nghi thức cầu an tụng kinh Dược Sư và kinh Phổ Môn. Ebook định dạng bao gồm PDF, PRC, MOBI, EPUB. Trong bộ sưu tập bao gồm cả [...]
1 2