Niệm danh hiệu Bồ tát Địa Tạng – thầy Trí Thoát (v2)

Read More »

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển hạ – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó ngài Địa-Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát nương oai thần của đức Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, quì gối chắp tay bạch cùng đức Phật rằng:

Read More »

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển trung – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lúc đó, Ngài Phổ-Hiền Bồ-tát thưa cùng Ngài Địa-Tạng Bồ-tát rằng: “Thưa Nhơn Giả! Xin Ngài vì Trời, Rồng bát bộ và tất cả chúng-sanh ở hiện tại cùng vị…

Read More »

[audio] Kinh Địa Tạng Bồ tát – Quyển thượng – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Lạy đấng Tam giới, Con nay quy mạng mười phương Phật Con nay phát nguyện rộng lớn thọ trì Kinh Địa-Tạng Trên đền muôn ơn nặng Dưới cứu khổ tam…

Read More »

[youtube] Bát Nhã Tâm Kinh – Việt văn – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Thuở đức Quán Tự Tại Bồ tát tu hành đã tiến sâu đến chổ trí tuệ bên kia bờ, ngài soi thấy năm uẩn đều không, nên độ được tất…

Read More »

[audio] Bát Nhã Tâm Kinh – Bản Việt ngữ – Thầy Trí Thoát – có kinh văn

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba…

Read More »

[audio] Bát Nhã Tâm Kinh – bản Hán ngữ phiên âm – Thầy Trí Thoát

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh (phiên latinh từ Phạn ngữ: Prajñā Pāramitā Hridaya Sūtra, Prajnaparamitahridaya Sutra; Anh ngữ: Heart of Perfect Wisdom Sutra, tiếng Hoa: 般若波羅蜜多心經; âm Hán Việt: Bát nhã ba…

Read More »

[audio] Công Phu Khuya – Chú Lăng Nghiêm – Thầy Trí Thoát tụng – có kinh văn

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tận hư-không, biến pháp-giới, quá, hiện, vị-lai thập-phương chư Phật, Tôn-pháp, Hiền-Thánh Tăng, thường trú Tam-Bảo. (1 lạy) Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ…

Read More »

[youtube] Niệm Phật Thích Ca Mâu Ni – Thầy Trí Thoát (bản mới ảnh động Đức Phật thành đạo)

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Read More »

[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ pháp âm được chia thành 12 băng)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT…

Read More »

[tải xuống mp3] KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ 1 băng thời lượng 3h52ph11s)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— KINH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN VÀ CÔNG ĐỨC HT THÍCH TRÍ THOÁT…

Read More »

[tải xuống] KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT – thầy Trí Thoát tụng (trọn bộ 3 băng tương ứng 3 quyển Thượng – Trung – Hạ)

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT NAM MÔ ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT —o0o— XIN MỜI QUÝ VỊ TÙY HỶ TẢI XUỐNG BĂNG THỨ 1 (QUYỂN THƯỢNG) BĂNG THỨ…

Read More »