Ảnh Bồ tát khác

Tôn ảnh Bát Đại Bồ tát

Tháng Tư 27, 2018 | 0 Comments

1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) 2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) 3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát [...]