Tôn ảnh Bát Đại Bồ tát – phiên bản 8 trong 1

1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) 2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) 3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva) 4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva) 5_…

Read More »

Tôn ảnh Bát Đại Bồ tát

1_ Mạn Thù Thất Lợi Bồ Tát (Maṃjuśrī-bodhisatva) 2_ Quán Thế Âm Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva) 3_ Đắc Đại Thế Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta-bodhisatva) 4_ Vô Tận Ý Bồ Tát (Akaṣaya-mati-bodhisatva) 5_…

Read More »

Tôn ảnh Bồ tát cập nhật tháng 2/2018

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ tát Namo Great Compassion Avalokiteśvara Bodhisattva Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát Namo Mahasthamaprapta Bodhisattva Nam mô Đại Lực…

Read More »

Tôn ảnh 8 Đức Đại Bồ tát trong kinh Bảy Đức Phật Dược Sư Bổn Nguyện và Công Đức

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát, Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ tát, Nam mô Vô Tận Ý Bồ tát,…

Read More »