Tôn ảnh Chuẩn Đề Bồ tát

Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát | Namo Cundi Bodhisattva Nam mô Chuẩn Đề Vương Bồ tát |…

Read More »

[2017] Tôn ảnh Bồ tát Đại Thánh Chuẩn Đề Vương

Bộ sưu tập tôn ảnh khổ lớn, link có thể tải xuống trực tiếp tôn ảnh có chất lượng có thể in kích thước ảnh khổ lớn. Xin hoan hỷ…

Read More »