Tôn ảnh Địa Tạng Bồ tát

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ tát | Namo Great Vows Kṣitigarbha Bodhisattva Nam mô…

Read More »

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát

TẢI XUỐNG TÔN ẢNH 5.5MB / DOWNLOAD HERE NAM MÔ ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT Namo Great Vows Earth-Store King Bodhisattva Namo Great Vows Ksitigarbha Bodhisattva TẢI XUỐNG…

Read More »