Ảnh Phật khác

Tôn ảnh Tam Thánh Hoa Nghiêm

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

1) Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa: Sakyamuni Buddha in the center. 2) Văn Thù bên trái: Manjusri on the left. 3) Phổ Hiền bên phải: Samantabhadra on the [...]

Tam Thế Phật theo thời gian

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

The past Buddha is: Dipankara Buddha (left of the images below) The present Buddha is Shakyamuni Buddha (center of the images below) The future Buddha is Maitreya Buddha [...]

Tam Thế Phật theo không gian

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the images below) The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the images below) The Buddha in the East: [...]

Tôn ảnh 35 Đức Phật

Tháng Tư 24, 2018 | 0 Comments

Kích vào hình để xem hình lớn | Click on the image below to view larger image 35 Đức Như Lai | 35 [...]

[2018] Cập nhật tôn ảnh Phật

Tháng Một 27, 2018 | 0 Comments

Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật [...]
1 2