Ảnh Phật khác

Tôn ảnh Tam Thánh Hoa Nghiêm

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

1) Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa: Sakyamuni Buddha in the center. 2) Văn Thù bên trái: Manjusri on the left. 3) Phổ Hiền bên phải: Samantabhadra on the [...]

Tam Thế Phật theo thời gian

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

The past Buddha is: Dipankara Buddha (left of the images below) The present Buddha is Shakyamuni Buddha (center of the images below) The future Buddha is Maitreya Buddha [...]

Tam Thế Phật theo không gian

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the images below) The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the images below) The Buddha in the East: [...]

Tôn ảnh 35 Đức Phật

Tháng Tư 24, 2018 | 0 Comments

Kích vào hình để xem hình lớn | Click on the image below to view larger image 35 Đức Như Lai | 35 [...]

[2018] Cập nhật tôn ảnh Phật

Tháng Một 27, 2018 | 0 Comments

Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật [...]
1 2

卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật