Tôn ảnh Tam Thánh Hoa Nghiêm

1) Phật Thích Ca Mâu Ni ở giữa: Sakyamuni Buddha in the center. 2) Văn Thù bên trái: Manjusri on the left. 3) Phổ Hiền bên phải: Samantabhadra on the…

Read More »

Tôn ảnh Ngũ Phương Phật

Read More »

Tam Thế Phật theo không gian – phiên bản 2

Tây Phương A Di Đà Phật The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha Sa Bà Thích Ca Mâu Ni Phật The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha Đông…

Read More »

Tam Thế Phật theo thời gian

The past Buddha is: Dipankara Buddha (left of the images below) The present Buddha is Shakyamuni Buddha (center of the images below) The future Buddha is Maitreya Buddha (right of…

Read More »

Tam Thế Phật theo không gian

The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha (left of the images below) The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha (center of the images below) The Buddha in the…

Read More »

Tôn ảnh 7 Đức Phật Quá Khứ

Read More »

7 Đức Phật Quá Khứ – phiên bản 7 trong 1

Read More »

Tôn ảnh Nhị Vị Thế Tôn: Thích Ca Như Lai và Đa Bảo Như Lai

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật (trái)| Namo Shakyamuni Buddha (left) Nam mô Đa Bảo Phật (phải) | Namo Prabhutaratna Buddha (right) Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật…

Read More »

Tôn ảnh 88 Đức Phật danh hiệu Trung ngữ

Click on the image below to view larger image

Read More »

Tôn ảnh 35 Đức Phật

Kích vào hình để xem hình lớn | Click on the image below to view larger image 35 Đức Như Lai | 35 Buddhas

Read More »

[2018] Cập nhật tôn ảnh Phật

Tam Thế Phật | The Three Noble Buddhas Đức Phật Dược Sư và Bát Đại Bồ tát Medicine Buddha and Eight Bodhisattvas Tam Thánh Tịnh Lưu Ly (Đức Phật Dược…

Read More »

Tôn ảnh cổ Bảy Đức Phật Dược Sư

NAM MÔ DƯỢC SƯ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT

Read More »