Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương – phiên bản ba vị trong 3 bức ảnh

Read More »

Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương

1) A Di Đà ở giữa: Amitabha in the center. 2) Quan Âm bên trái: Avalokitesvara (Kuan Yin) on the left. 3) Đại Thế Chí bên phải: Mahasthama-prapta on the…

Read More »

Tam Thế Phật theo không gian

Tây Phương A Di Đà Phật The Buddha in the West: Namo Amitabha Buddha Sa Bà Thích Ca Mâu Ni Phật The Budda in the Center: Namo Shakyamuni Buddha Đông…

Read More »

Tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc thế giới

Nam mô Tây Phương Cực Lạc | Namo The Western Pure Land Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô Tây Phương Cực Lạc | Namo…

Read More »

Tôn ảnh Phật A Di Đà thế đứng

Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha Nam mô A Di Đà Phật | Namo Amitabha Buddha…

Read More »

Tôn ảnh Phật A Di Đà thế ngồi

Read More »

Tôn ảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT | NAMO AMITABHA BUDDHA…

Read More »

[2017] Tôn ảnh Tây Phương Cực Lạc Thế giới

 

Read More »

[2017] Tôn ảnh Tây Phương Tiếp dẫn

 

Read More »

[2017] Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương

   

Read More »

[2017] Tôn ảnh Tam Thánh Tây Phương tiếp dẫn

 

Read More »

[2017] Tôn ảnh Phật A Di Đà tiếp dẫn

   

Read More »