Ảnh Phật Di Lặc

Tôn ảnh Tam Thánh Di Lặc

Tháng Tư 29, 2018 | 0 Comments

Theo tài liệu Hồng Ca Đà Dã Nghi Quỹ quyển trung – HT Kim Cương Trí dịch đời đường: 1. Phật Di Lặc ở giữa. Maitreya Buddha in the center [...]

Tôn ảnh Phật Di Lặc

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc Tôn Phật | Namo Maitreya Buddha Nam mô Di Lặc [...]

Tôn ảnh Bồ tát Di Lặc

Tháng Tư 25, 2018 | 0 Comments

Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | Namo Maitreya Bodhisattva Nam mô Di Lặc Thiên Tôn Bồ tát | [...]

卍 TÔN ẢNH MỚI

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Đại Bi Bồ tát Quan Thế Âm

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Tịnh Lưu Ly thế giới Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật