Nhạc Đại Bi Chú tiếng Phạn

Read More »

Đại Bi thần chú giảng giải – HT. Thích Tín Nghĩa

1. Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da Bồ tát Quán thế âm tự dùng chính bản thân của ngài, vận dụng thần lực và đại bi…

Read More »

Đại Bi thần chú – phiên bản Việt ngữ

THIÊN THỦ THIÊN NHÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3….

Read More »

Thần Chú Đại Bi xuất tượng

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát…

Read More »

Các phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Bính âm Hán ngữ Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra…

Read More »

Đại Bi thần chú: Phiên âm ký tự Latin của bản Phạn Ngữ ra âm chữ Việt

ĐẠI BI THẦN CHÚ Phiên âm ký tự Latin của bản Phạn Ngữ ra âm chữ Việt (dấu phẩy tạm dùng để phân chữ): 0. Ni-la-căn-tha, Đà-ra-ni (Tựa bài chú)…

Read More »

Đại Bi Thần Chú tiếng Phạn

Nīlakaṇṭha Dhāranī नीलकण्ठ धारनी namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya नमो रत्नत्रयाय नमह् अर्य अवलोकितेश्वराय bodhisattvāya mahāsatvāya mahākārunikāya बोधिसत्त्वाय महासत्वाय महाकारुनिकाय oṃ sarvarabhaya sudhanadasye namaskrtvā imam ॐ सर्वरभय सुधनदस्ये नमस्क्र्त्वा इमम्…

Read More »

[audio] Đại Bi Thần chú trì tụng – thầy Trí Thoát – có văn bản thần chú

Trình duyệt của quý vị không thể hiển thị dữ liêu. Mời cập nhật phiên bản mới nhất hoặc sử dụng trình duyệt khác Thiên thủ thiên nhãn vô ngại…

Read More »

Đại Bi thần chú giảng – giảng từng câu của HT Tuyên Hóa

GIẢNG GIẢI ĐẠI BI THẦN CHÚ (Giảng giải từng câu của HT Tuyên Hóa) 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng ta vẫn…

Read More »

[youtube] Đại Bi Thần Chú tụng – thầy Trí Thoát – với đồ hình 84 câu thần chú

NAM MÔ THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT Bản mới dài 35 phút, với tôn ảnh đồ hình 84 câu thần chú.

Read More »