Đại Bi Chú

Thần Chú Đại Bi xuất tượng

Tháng Mười Một 8, 2015 | 0 Comments

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ [...]

Đại Bi Thần Chú tiếng Phạn

Tháng Mười Một 8, 2015 | 0 Comments

Nīlakaṇṭha Dhāranī नीलकण्ठ धारनी namo ratnatrayāya namah arya avalokiteśvarāya नमो रत्नत्रयाय नमह् [...]