Thần chú Phật Dược Sư nhiều ngôn ngữ

Long version oṃ bhai ṣa jye bhai ṣa jye ma hā bhai ṣa jya sa mu dga te svā hā oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye mahābhaiṣajya-samudgate svāhā ओं भैषज्ये भैषज्ये महाभैषज्यसमुद्गते स्वाहा…

Read More »

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nguyệt…

Read More »

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ Việt dịch: HUYỀN THANH Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng…

Read More »

Thần chú của Bồ-tát Chấp Kim Cang, Thích, Phạm, Tứ thiên vương hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

“Đát điệt tha át lâu? Mạt lâu, đát la lâu, ma ma lâu cụ sái ha hô ê mạt la mạt la mạt la, khẩn thọ sái bồ sái sa…

Read More »

Thần chú của Bồ tát Chấp Kim Cang hộ trì người trì tụng kinh Dược Sư

Nam ma đa nam, tam miệu tam Phật đà nam. Nam ma tát bà bả, chiết la đạt la nam đát điệt tha, yểm bả chiết sái, bả chiết sái,…

Read More »

Thần chú Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

DƯỢC SƯ ĐẠI ĐÀ-LA-NI “Nam mô Bạt già phạt đế, bệ sát xả lũ rô thích lưu ly bát lặt bà yết ra xà giả đát tha yết đa giả,…

Read More »

Thần chú của Đức Phật Dược Sư Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai

“Đát điệt tha, tất đế tất đế, tô tất đế, mô triết nhĩ mộc sát nhĩ, mục đế tỳ mục đế, im mạt lệ tỳ mạt lệ, man yết lệ…

Read More »

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn

DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN Nam-mô bạt dà phạt đế, Bệ sát xả, Lụ rô thích lưu ly, Bát lặt bà, Hắt ra xà dã, Đát tha yết đa…

Read More »

Dược Sư Tâm Chú

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ TAYATHA: OM BEKAZE BEKAZE MAHA BEKAZE RADASAMU GATE SOHA SHORT MEDICINE BUDDHA MANTRA TÊ YA THA: ÔM BÊ CAN DÊ BÊ CAN DÊ MA HA BÊ…

Read More »

Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư

THẦN CHÚ BẢY ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ Ðát điệt tha, cụ mê cụ mê khánh ni, mê nị sắc mạt để mạt để, sắc hài đát tha yết đa tam…

Read More »

Dược Sư Tâm Chú

(Tad-ya-ta) Om Be-kan-dze Be-kan-dze Ma-ha Be-kan-dze Ra-dza Sa-mung-ga-te So-ha

Read More »

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ

DƯỢC SƯ TÂM CHÚ TAYATHA: OM BEKAZE BEKAZE MAHA BEKAZE RADASAMU GATE SOHA ——- TÊ YA THA: ÔM BÊ CAN DÊ BÊ CAN DÊ MA HA BÊ CAN DÊ RA…

Read More »