Phật Đản

Bảy bước chân Thánh

Tháng Tư 8, 2016 | 0 Comments

BẨY BƯỚC CHÂN THÁNH Ngẫu Hồ Phật tử chúng ta đến chùa thường hay bắt gặp hình cảnh một vị tiểu Phật cao khoảng 3 bộ, bụ bẫm, [...]
1 2 3 4