Thủ ấn

Chủng tử Phật

Tháng Một 5, 2019 | 0 Comments

1) Chủng tử Phật hay Bồ Tát, nếu đem gieo vào tâm thức con người, sẽ nẩy mầm Phật hay giác ngộ The seed of Buddhahood—Bodhisattva seeds which [...]

Chủng tử Phật Dược Sư

Tháng Mười Hai 10, 2017 | 0 Comments

Chủng tử (zh. zhŏngzí 種子, ja. shushi/shuji, sa. bīja) nghĩa là mầm sống, hạt mầm, hạt giống. Thuật ngữ này vốn chỉ cho hạt giống thực [...]

Định Ấn

Tháng Một 4, 2017 | 0 Comments

Đây là Thủ Ấn mà Đức Phật đã kết khi nhập vào Thiền Định. Ngửa bàn tay trái ngay trên bắp đùi, cùng ngửa bàn tay phải để bên trên [...]
1 2 3 4