Văn khấn lễ thánh mẫu liễu hạnh

Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức…

Read More »

Văn khấn tại đền Bà Chúa Kho

1. Ý nghĩa lễ Đền Bà Chúa Kho Vào những ngày đầu xuân, khách thập phương từ mọi miền đất nước đổ về đền Bà chúa Kho (Bắc Ninh) để…

Read More »

Văn khấn lễ Đức Thánh Trần

Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng,…

Read More »

Văn khấn lễ mẫu Thượng Ngàn

  Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Nam mô A Di Đà Phật ! Hương từ chúng con dốc lòng kính lạy…

Read More »

Văn khấn lễ Tam Toà Thánh Mẫu

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vi chầu bà, năm toà quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại…

Read More »

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật bà Quan Âm)

  Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! – Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư…

Read More »

Văn khấn lễ Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đến, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng,…

Read More »

Văn khấn lễ Đức địa Tạng âm Bồ Tát

Theo phong tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát, chư vị Hiền…

Read More »

Bài văn khấn trong lễ Phật

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Hôm nay là ngày….. tháng….. năm……………………………………….. …. Tín chủ con là ………………………………………….. ………………………………………….. …. Ngụ tại…………………………………………..

Read More »

Văn khấn lễ Đức Ông

Theo phong tục tập quán truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Chùa chính là nơi thờ tự Phật, Bồ Tát, chư vị Hiền…

Read More »

Bài văn khấn trong Lễ cáo Long Thần Thổ địa

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, Chư Phật mười phương. – Con kính lạy Bản cảnh Hậu Thổ Thần chư vị. Tang chủ là: ………………………………………….. ….. Ngụ…

Read More »

Bài văn khấn trong cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

– Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. – Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ…

Read More »