Quán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện | Kwan Yin 12 Great Vows, 12 Great Vows of Avalokiteśvara Bodhisattva

1. I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone and every living beings.

Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài.

Read moreQuán Thế Âm Bồ Tát 12 Đại Nguyện | Kwan Yin 12 Great Vows, 12 Great Vows of Avalokiteśvara Bodhisattva

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Danh hiệu 88 Đức Phật | 88 Buddhas Repentance Ceremony

1) Buddha of Universal Radiance (普光佛 Puguang Fo)Nam Mô Phổ Quang Phật

2) Buddha of Universal Enlightenment (普明佛 Puming Fo)Nam Mô Phổ Minh Phật

3) Buddha of Universal Purity (普淨佛 Puching Fo)Nam Mô Phổ Tịnh Phật

4) Buddha of Cassia Sandalwood Fragrance (多摩羅跋栴檀香佛 Duomo Luoba Zhantanxiang Fo)Nam Mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật

Read moreDanh hiệu 88 Đức Phật | 88 Buddhas Repentance Ceremony

48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà | 48 Great Vows of Amitabha Buddha

48 Lời Nguyện của Phật A Di Đà
48 Vows of Amitabha Buddha
Hán dịch: Tào Nguỵ, Pháp Sư Khương Tăng Khải
Việt dịch: Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh
Anh dịch: http://www.purifymind.com/FortyEight.html
Sưu tập: Tuệ Uyển, Wednesday, December 18, 2013
Thư viện hoa sen – Thuvienhoasen.org

Đại Nguyện thứ 1 | 1st Great Vow.

  • Giả sử khi tôi thành Phật, nước tôi còn có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.
  • “Provided I become a Buddha, if in my Buddha-land there should be either hell, or the animal state of existence, or the realm of hungry ghosts, then may I not attain enlightenment.

Read more48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà | 48 Great Vows of Amitabha Buddha

Đại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm | Avalokiteśvara Bodhisattva’s the great vows

Thứ 1:

  • Con xin mở rộng lòng thương và tìm cách bảo vệ sự sống, niềm tin của mọi người, mọi loài
  • I pray and vow to open my heart and find ways to protect life anh faith for everyone and every living beings

Read moreĐại Nguyện của Bồ tát Quan Thế Âm | Avalokiteśvara Bodhisattva’s the great vows

Đức Phật A Di Đà | Amita, Amitabha, or Amitayus Buddha

Có nhiều tên gọi Phật A Di Đà, tuy nhiên, Amitabha là tên thường được dùng nhất để gọi Phật Vô Lượng Quang và Vô Lượng Thọ. A Di Đà là một vị Phật phi lịch sử, trước thời Phật Thích Ca, được tôn kính bởi các trường phái Đại Thừa. A Di Đà Phật … Read moreĐức Phật A Di Đà | Amita, Amitabha, or Amitayus Buddha