Thập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Dịch từ nguyên tác “Shih-sung-lu and the Reconstruction of the Original Sarvāstivāda Vinaya” đăng trong Tạp chí Buddhist Studies (A Research Journal of the Department of Buddhist Studies, University of Delhi, Delhi) Vol XV, March, 1991 do Giáo Sư Sanghasen Singh biên tập, trang 46 – 51).

Read moreThập Tụng Luật và sự cấu trúc lại bộ luật nguyên tác của Nhất Thiết Hữu Bộ

Giới Nữ Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU
(The Revised Pratimoksha)
Nghi thức Tụng Giới Nữ Khất Sĩ
Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004

Lời Ngỏ
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát. Giới kinh không phải chỉ là những luật lệ. Phải hiểu giới như là phép rèn luyện, và mỗi giới trong Giới kinh bảo đảm cho người xuất gia một lĩnh vực tự do các biệt. Thực tập theo Giới kinh, ta bảo vệ được tự do trong đời sống hằng ngày. Và cũng vì vậy, Giới kinh (Pratimoksha) được dịch là biệt biệt giải thoát (tự do trong mọi lĩnh vực), xứ xứ giải thoát (ở đâu cũng được thảnh thơi) và đối hướng giải thoát (bước về hướng thảnh thơi). Giới nào cũng phát xuất từ sự thực tập chánh niệm. Chánh niệm giúp ta thấy rõ được những tư tưởng, lời nói và hành động nào giúp ta đi về phía giải thoát, và những tư tưởng, lời nói và hành động nào đưa ta về nẻo khổ đau hệ lụy.

Read moreGiới Nữ Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

Giới Nam Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

GIỚI BẢN KHẤT SĨ TÂN TU
(The Revised Pratimoksha)
Nghi thức Tụng Giới Nam Khất Sĩ
Hội Đồng Giáo Thọ Đạo Tràng Mai Thôn Thực Hiện 12-01-2004

Lời Ngỏ
Giới kinh (Ba-la-đề-mộc-xoa) là con đường đào luyện người xuất gia. Thực tập theo Giới kinh, người xuất gia thanh tịnh hóa thân tâm, nuôi dưỡng lòng từ bi để tiếp xử với mọi loài và đi tới trên con đường giải thoát. Giới kinh không phải chỉ là những luật lệ. Phải hiểu giới như là phép rèn luyện, và mỗi giới trong Giới kinh bảo đảm cho người xuất gia một lĩnh vực tự do các biệt. Thực tập theo Giới kinh, ta bảo vệ được tự do trong đời sống hằng ngày. Và cũng vì vậy, Giới kinh (Pratimoksha) được dịch là biệt biệt giải thoát (tự do trong mọi lĩnh vực), xứ xứ giải thoát (ở đâu cũng được thảnh thơi) và đối hướng giải thoát (bước về hướng thảnh thơi). Giới nào cũng phát xuất từ sự thực tập chánh niệm. Chánh niệm giúp ta thấy rõ được những tư tưởng, lời nói và hành động nào giúp ta đi về phía giải thoát, và những tư tưởng, lời nói và hành động nào đưa ta về nẻo khổ đau hệ lụy.

Read moreGiới Nam Khất Sĩ Tân Tu – HT Nhất Hạnh

Giới Ăn Thịt – HT Thích Trí Tịnh

GIỚI ĂN THỊT
Bài Giảng của Hoà Thượng Thích Trí Tịnh
Trong Mùa Kiết Hạ An Cư Năm Đinh Mùi 1967 tại Chùa Vạn Đức Thủ Đức

“Nếu Phật tử cố ăn thịt. Tất cả thịt của mọi loài chúng sanh đều không được ăn. Luận về người ăn thịt thì mất lòng đại từ bi, dứt giống Phật tánh, tất cả chúng sanh thấy đều tránh xa. Người ăn thịt mắc vô lượng tội lỗi. Vì thế nên tất cả Phật tử không được ăn thịt của tất cả mọi loài chúng sanh. Nếu cố ăn thịt, Phật tử này phạm “khinh cấu tội”.

Read moreGiới Ăn Thịt – HT Thích Trí Tịnh

Ẩm thực và những giới luật liên quan – Thị Ngộ

Vạn loại hữu tình và ngay cả loài vô tình tồn tại và sinh trưởng đều phải nhờ có sự trao đổi chất. Sự trao đổi chất đối với loài động vật bao gồm con người không thể không kể đến vấn đề ẩm thực. Hai từ “ẩm thực” vừa có nghĩa là thức ăn, nước uống hay thực phẩm; vừa là cách thức ăn uống.

Read moreẨm thực và những giới luật liên quan – Thị Ngộ

Giới luật – tìm lại niềm tin nơi phật tử

Kể từ khi đạo Phật được du nhập và phát triển ở Việt Nam đến nay đã hơn 2000 năm lịch sử. Suốt dòng chảy thời gian ấy, Phật giáo luôn thể hiện là tôn giáo gắn bó, đồng hành cùng dân tộc. Tăng, ni là biểu tượng của đạo đức tôn giáo, đồng thời là đạo đức xã hội qua nếp sống thanh bần.

Read moreGiới luật – tìm lại niềm tin nơi phật tử

Giới Phẩm Du Già Giới – 3. Khác*

1. GIỚI KHÓ HÀNH
Thế nào là giới khó hành[325] của Bồ-tát? Nên biết, giới này có ba loại.
1. Các Bồ-tát hiện có đầy đủ tài sản lớn, và quyền lực tự tại, nhưng xả bỏ tài sản, chủng tộc, quyền lực như vậy mà thọ trì tịnh giới của Bồ-tát. Đây là giới khó hành thứ nhất của Bồ-tát.
2. Bồ-tát sau khi đã lãnh thọ tinh giới, dù khi gặp tai nạn hiểm nghèo, thậm chí mất mạng, vẫn không để giới đã lãnh thọ bị khuyết thủng, dù nhỏ nhặt, huống nữa là vi phạm toàn bộ. Đó là giới khó thứ hai của Bồ-tát.

Read moreGiới Phẩm Du Già Giới – 3. Khác*