Giới của người tại gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Ngũ Giới Là Thường Giới (Pañcasīla Niccasīla)
Ngũ giới gọi là thường giới (niccasīla) chung cho tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ, trai gái, dân tộc, tôn giáo,… Tất cả mọi người đều phải nên nghiêm chỉnh giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch và đầy đủ trọn vẹn, bất luận có thọ trì ngũ giới hoặc không thọ trì ngũ giới; bởi vì, ngũ giới là thường giới của con người.

Read moreGiới của người tại gia – Tỳ Khưu Hộ Pháp

GIỚI LUẬT THUỘC BỒ TÁT TẠNG: THẬP THIỆN GIỚI

THẬP THIỆN Thích nữ Hạnh Giải Cứu cánh rốt ráo của Đạo Phật là “Vô thủ trước Niết Bàn”. Cảnh giới ấy một khi thành tựu, bậc giác ngộ sẽ đạt được trạng thái “Vô vi nhi vô bất vi” (Nghĩa là không làm, hay vô sự, nhưng không việc chi là không hoàn tất); … Read moreGIỚI LUẬT THUỘC BỒ TÁT TẠNG: THẬP THIỆN GIỚI

GIỚI LUẬT THUỘC BỒ TÁT TẠNG: ƯU BÀ TẮC GIỚI

DANH MỤC BỒ TÁT ƯU BÀ TẮC GIỚI BỔN (Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh) Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm dịch Phạn Hán Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt Sáu giới trọng là: 1. Không được sát sanh. 2. Không được trộm cắp. 3. Không được tà dâm. 4. Không được nói dối. … Read moreGIỚI LUẬT THUỘC BỒ TÁT TẠNG: ƯU BÀ TẮC GIỚI

GIỚI LUẬT TẠI GIA: BÁT QUAN TRAI GIỚI

BÁT QUAN TRAI GIỚI HT. Thích Thiện Hoa (Trích từ Phật Học Phổ Thông) A. MỞ ĐỀ Đức Phật Thích Ca nói pháp gần 50 năm, có đến 84.000 pháp môn, vô lượng diệu nghĩa. Mặc dù giáo pháp nhiều như thế, nhưng không ngoài ba môn chính là “giới, định, huệ”. Trong “giới, định, … Read moreGIỚI LUẬT TẠI GIA: BÁT QUAN TRAI GIỚI