Tiểu sử Đại Lão Pháp Sư Thích Diễn Bồi

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Tiểu sử Đại Lão Pháp Sư Thích Diễn Bồi (theo…

Read More »

Phụng khuyến Tăng Tục Nam Nữ Phổ Trì Bát Quan Trai Giới Văn

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Phụng khuyến Tăng Tục Nam Nữ Phổ Trì Bát Quan…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 10 Lục Niệm Tu Pháp

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 10 Lục Niệm Tu Pháp Phần này nói về…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 9 Vấn Đề Liệu Giản

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 9 Vấn Đề Liệu Giản Hôm nay là lần…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 8 Chi Số Biện Biệt

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 8 Chi Số Biện Biệt Các giới của hàng…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 7 Tác Pháp Lược Thuyết

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 7 Tác Pháp Lược Thuyết Người tại gia học…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 6 Sám Hối Tất Yếu

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 6 Sám Hối Tất Yếu Các pháp sự trong…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 5 Thọ Giả Phân Biệt

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 5 Thọ Giả Phân Biệt Phần trên đã cùng…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 4 Công ích thù thắng

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 4 Công ích thù thắng Thọ giới, bất cứ…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 3 Chế Lập Duyên Khởi

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 3 Chế Lập Duyên Khởi Tất cả Giới Luật…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 2 Chú Thích Danh Nghĩa

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 2 Chú Thích Danh Nghĩa Bát Quan Trai Giới…

Read More »

Bát quan trai giới thập giảng – Chương 1 Huấn Luyện Xuất Gia

BÁT QUAN TRAI GIỚI THẬP GIẢNG 八 關 齋 戒 十 講 Pháp -sư Diễn Bồi soạn Thích-Thiện-Huệ dịch Việt Chương 1 Huấn Luyện Xuất Gia Đức Phật chế Cận…

Read More »