Hữu Bộ Luật – 09. Bí Sô Ni Giới Kinh

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

BÍ-SÔ-NI GIỚI KINH
(No. 1455)
Một quyển
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Bài tựa giới kinh:
Kinh Biệt giải thoát khó được nghe
Trải qua vô lượng, vô số kiếp
Khó được đọc tụng và thọ trì
Hiểu được, thực hành thật khó thay!
Vui thay! Có chư Phật ra đời
Vui thay! Pháp vi diệu được giảng
Vui thay! Tăng già cùng hiểu biết
Vui thay! Hòa hợp và tiến tu
Vui thay! Ðược gặp bậc Thánh nhân

Read moreHữu Bộ Luật – 09. Bí Sô Ni Giới Kinh

Hữu Bộ Luật – 08. Bí Sô Giới Kinh

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

BÍ-SÔ GIỚI KINH
(No. 1454)

Một quyển
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Bài tựa giới kinh:
Kinh Biệt giải thoát khó được nghe
Trải qua vô lượng, vô số kiếp
Khó được đọc tụng và thọ trì
Hiểu được, thực hành thật khó thay!

Read moreHữu Bộ Luật – 08. Bí Sô Giới Kinh

Hữu Bộ Luật – 06. Ny Đà Na

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ TỲ NẠI DA Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH (PL 2545 – TL 2001) NY ÐÀ NA (No. 1452) Quyển thứ nhất -ooOoo- Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri. Tụng tổng quát. Sơ minh thọ cận … Read moreHữu Bộ Luật – 06. Ny Đà Na

Hữu Bộ Luật – 05. Yết Sĩ Na Y Sự

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

YẾT-SĨ-NA Y SỰ
(No. 1449)

Một quyển
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Một thời Phật ở vườn Cấp Cô Ðộc, rừng Thệ Ða, thành Thất La Phiệt.
Sau khi an cư ba tháng mùa mưa, các Bí-sô ở thành Tự Lai đều mang y bát đến gặp Thế tôn. Dọc đường, các vị ấy gặp mưa to và bị khổ sở vì nóng bức, bị cỏ dại cắt thân, mồ hôi chảy cùng khắp. Họ đi đến thành Thất La Phiệt.

Read moreHữu Bộ Luật – 05. Yết Sĩ Na Y Sự

Hữu Bộ Luật – 04. Tùy Ý Sự

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

TÙY Ý SỰ
(No. 1446)

Một quyển
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Bấy giờ, đức Bạt Già Phạm ở thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Ða, vườn Cấp Cô Ðộc, an cư ba tháng mùa mưa. Có nhiều chúng Bí-sô an cư ở trú xứ khác đều cùng nhau lập một nội quy:
– Các cụ thọ! Chúng ta an cư ba tháng, không nên nói các việc phá giới, phá kiến, phá uy nghi, phi chánh mạng. Nếu thấy cỏ trong nhà xí thiếu và bình lược không có nước thì nên đổ cho đủ và để vào chỗ cũ. Nếu một mình không làm được, nên dùng tay gọi bạn đến cùng làm.

Read moreHữu Bộ Luật – 04. Tùy Ý Sự

Hữu Bộ Luật – 03. An Cư Sự

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

AN CƯ SỰ
(No. 1445)

Một quyển
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Phật ở thành Thất La Phiệt, rừng Thệ Ða, vườn Cấp Cô Ðộc.
Bấy giờ, Thế tôn cùng chúng Bí-sô an cư ba tháng mùa mưa tại trú xứ này. Khi ấy, có nhiều chúng Bí-sô ngay trong hạ này đi đến xứ khác, du hành trong nhân gian, không khéo hộ trì thân, sát hại côn trùng. Các ngoại đạo phát sinh sự chê bai, phát biểu:

Read moreHữu Bộ Luật – 03. An Cư Sự

Hữu Bộ Luật – 02. Xuất Gia Sự

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

XUẤT GIA SỰ
(No. 1444)
Quyển thứ nhất
-ooOoo-
Thành kính đảnh lễ đức Thế tôn, Ứng cúng, Chánh biến tri.
Tổng nhiếp tụng:
Xá Lợi Tử xuất gia
Tinh ngoại đạo, nhị nhân
Cập khu-ô thiếu nhi
A-la-hán bệnh nữ.

Read moreHữu Bộ Luật – 02. Xuất Gia Sự

Hữu Bộ Luật – 01. Lời người dịch

CĂN BẢN THUYẾT NHẤT THẾ HỮU BỘ
TỲ NẠI DA

Hán dịch: Ðường Tam Tạng NGHĨA TỊNH
Việt dịch: Tỳ-kheo TÂM HẠNH
(PL 2545 – TL 2001)

Luật Nhất Thiết Hữu Bộ

Luật sư Nghĩa Tịnh đời Ðường, Trung Quốc, phiên dịch từ Phạn ngữ sang Hán,
Nhật Bản biên tập đưa vào Ðại chính Ðại Tạng Kinh, từ số 1444 đến 1455.

Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch Việt, PL 2545 (TL 2001)

Lời người dịch
Trong Phật Giáo, Pháp Bảo là nội dung trung tâm nhưng về hình thức tổ chức thì thuộc về Tăng Bảo. Quốc độ nào có sự hiện diện, truyền thừa của Tăng già mới gọi là có Phật giáo
Tuy rằng nguyên ngữ “Tăng già” – Sangha – có nghĩa là chúng hội, hội đoàn được ràng buộc nhau với mục đích chung nhưng đoàn thể Tăng già do đức Phật thành lập có ý nghĩa khác hơn. Ðó là tập thể những người cùng nhau thực hành pháp thiện bằng trí tuệ vô lậu để giải thoát đau khổ, sợ hãi, đem an lạc cho tự thân và mọi người.Vì vậy, Tăng già mới được đặt vào Tăng bảo – một trong ba ngôi báu – làm ruộng phước, làm nơi nương tựa cho thế gian.

Read moreHữu Bộ Luật – 01. Lời người dịch

Thập Tụng Luật – Quyển 61 (quyển cuối)

Tzed Version
T23n1435_p0453b13║
T23n1435_p0453b14║
T23n1435_p0453b15║ thập tụng luật quyển đệ lục thập nhất (thiện tụng tì ni tự quyển trung )
T23n1435_p0453b16║
T23n1435_p0453b17║     đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0453b18║ thất bá tỉ khâu tập diệt ác pháp phẩm đệ nhị chi dư
T23n1435_p0453b19║ trường lão cấp xà tô di la lai 。mãn thất bá tăng 。tô di la nhập tăng
T23n1435_p0453b20║ trung dĩ 。thị thời trường lão tam bồ già 。như thị tư duy 。ngã đẳng nhược
T23n1435_p0453b21║ tại tăng trung diệt thị ác sự 。hoặc hữu bất trí tỉ khâu ngôn 。thị sự bất
T23n1435_p0453b22║ ưng như thị diệt 。thị sự ưng như thị diệt 。ngã kim đương tăng trung tác yết

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 61 (quyển cuối)

Thập Tụng Luật – Quyển 60

Tzed Version
T23n1435_p0445c08║
T23n1435_p0445c09║
T23n1435_p0445c10║ thập tụng luật quyển đệ lục thập (thiện tụng tì ni tự quyển thượng )
T23n1435_p0445c11║
T23n1435_p0445c12║     đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0445c13║    ngũ bá tỉ khâu kế tập tam tạng pháp phẩm đệ nhất
T23n1435_p0445c14║ phật bà già bà 。tại câu thi thành sa la song thụ gian lực sĩ trụ
T23n1435_p0445c15║ xứ ban niết bàn 。câu thi chư lực sĩ cung dưỡng phật thân 。thị thời trường lão
T23n1435_p0445c16║ ma ha ca diệp 。tương ngũ bá tỉ khâu 。tùng ba bà thành 。dục đáo câu
T23n1435_p0445c17║ thi thành 。nhị thành trung gian 。nhĩ thời hữu phạm chí 。trì thiên mạn đà la
T23n1435_p0445c18║ hoa 。phát câu thi thành 。dục nghệ ba bà thành 。trường lão ma ha ca diệp

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 60