Ngũ Phần Luật – 41. Phần V – Chương 10 – Thất Bách Kết Tập

CHƯƠNG X : THẤT BÁCH KẾT TẬP

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

I. DUYÊN KHỞI
Sau khi Phật Nê-hoàn một trăm năm, tại Tỳ-xá-ly các Tỳ-kheo Bạt-kỳ[2] đề khởi lên 10 điều phi pháp:
1. Muối và gừng hợp lại để cách đêm, được phép ăn.
2. Dùng hai ngón tay xúc thức ăn, được phép ăn.
3. (Ăn rồi) ngồi trở lại, được phép ăn.
4. Hướng đến xóm làng, được phép ăn.
5. Tô, du, mật, thạch mật [192b01] hòa với lạc được phép uống.
6. Rượu xà-lâu-già3 được phép uống.
7. Làm tọa cụ lớn nhỏ theo ý mình, được phép ngồi.
8. Quen theo nếp sống trước là tịnh.
9. Cầu thính là tịnh.
10. Nhận chứa vàng, bạc, tiền là tịnh.4

Read moreNgũ Phần Luật – 41. Phần V – Chương 10 – Thất Bách Kết Tập

Ngũ Phần Luật – 40. Phần V – Chương 9 – Ngũ Bách Kết Tập

CHƯƠNG IX : NGŨ BÁCH KẾT TẬP

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

I. DUYÊN KHỞI
Bấy giờ, đức Thế Tôn Nê-hoàn chưa bao lâu, Đại Ca-diếp ở trên lầu các giảng đường, bên bờ sông Di Hầu,[4] nơi Tỳ-xá-ly, cùng đầy đủ các Tỳ-kheo Tăng 500 vị, đều là bậc A-la-hán, chỉ trừ A-nan, bảo các Tỳ-kheo: “Trước đây tôi từ nước Ba-tuần[5] đi đến thành Câu-di,[6] giữa hai nước, nghe Phật Thế Tôn đã Bát-nê-hoàn,5 khi ấy trong lòng tôi mê loạn không thể tự nhiếp phục. Trong các xóm làng, các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di người thì quýnh cả hai chân, người thì nhảy khóc té nhào xuống đất, không ai là không bi ai khóc than:

Read moreNgũ Phần Luật – 40. Phần V – Chương 9 – Ngũ Bách Kết Tập

Ngũ Phần Luật – 39. Phần V – Chương 8 – Pháp Tỳ Khoeo Ni

CHƯƠNG VIII PHÁP TỲ-KHEO-NI

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

I. CÙ-ĐÀM-DI
1. Tỳ-kheo-ni đầu tiên
[185b7] Bấy giờ, đức Thế Tôn trở về Xá-di, chưa đến thành Ca-duy-la-vệ, dừng chân dưới gốc cây Ni-câu-loại.[2] Vua Tịnh Phạn ra nghinh đón, từ xa thấy dung mạo đức Thế Tôn đặc thù, giống như núi vàng, đến trước đức Phật kính lễ sát chân, nói bài kệ:
Khi sanh thầy tướng đoán
Tôi nghe kính lễ đầu
Lần hai, cúi lễ cây
Lần ba, lạy thành đạo.

Read moreNgũ Phần Luật – 39. Phần V – Chương 8 – Pháp Tỳ Khoeo Ni

Ngũ Phần Luật – 38. Phần V – Chương 7 – Pháp Điều Phục

CHƯƠNG VII : PHÁP ĐIỀU PHỤC

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

A. BA-LA-DI
I. BẤT TỊNH HẠNH
1. Ưu-ba-ly thỉnh vấn
Bấy giờ, Trưởng lão Ưu-ba-ly thưa hỏi đức Phật: “Bạch đức Thế Tôn, Tu-đề-noa Ca-lan-đà Tử[8] có phải phạm Ba-la-di hay không?” Đức Phật dạy: “Lần đầu đều không phạm.”
Lại hỏi: Tỳ-kheo ở A-lan-nhã ấy có phạm hay không? Đức Phật dạy: “Phạm.”
Có một Tỳ-kheo bị bệnh cuồng loạn hành dục, lúc bệnh cuồng loạn lành sanh nghi hỏi Phật, Phật dạy:
“Người cuồng loạn đều không phạm. Tâm tán loạn, tâm bệnh hoại cũng như vậy.”
Tôn-đà-la nan-đà Bạt-kỳ Tử[9] không xả giới, hành dục pháp, sau nghi hỏi Phật, Phật dạy: “Phạm.”

Read moreNgũ Phần Luật – 38. Phần V – Chương 7 – Pháp Điều Phục

Ngũ Phần Luật – 37. Phần V – Chương 6 – Pháp Biệt Trú

CHƯƠNG VI : PHÁP BIỆT TRÚ

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

Bấy giờ, các Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú[6] độ Sa-di cho thọ giới Cụ túc, làm Y chỉ sư, nuôi Sa-di, các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”
Lại có Tỳ-kheo (hành)* Biệt trú nhận sự cung kính của thiện Tỳ-kheo khác, sai khiến xách y bát, giày dép, Phật dạy: “Không nên làm như vậy.”

Read moreNgũ Phần Luật – 37. Phần V – Chương 6 – Pháp Biệt Trú

Ngũ Phần Luật – 36. Phần V – Chương 5 – Pháp Ngăn Bố tát

CHƯƠNG V : PHÁP NGĂN BỐ-TÁT

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

Đức Phật ở nước Chiêm-bà,[3] bên sông Hằng, hôm ấy nhằm ngày 15 Bố-tát, đức Thế Tôn cùng chúng Tỳ-kheo kẻ trước người sau vây quanh ngồi nơi đất trống, Ngài nhìn khắp trong chúng Tăng rồi im lặng đình chỉ Bố-tát.
Đầu đêm đã qua, A-nan[4] từ chỗ ngồi đứng dậy, đến trước Phật kính lễ sát chân, quỳ gối, chắp tay bạch Phật: “Kính bạch đức Thế Tôn đầu đêm đã qua, chúng Tăng ngồi đã lâu, cúi xin Thế Tôn vì các Tỳ-kheo thuyết giới.” Đức Thế Tôn im lặng, A-nan trở về chỗ ngồi.

Read moreNgũ Phần Luật – 36. Phần V – Chương 5 – Pháp Ngăn Bố tát

Ngũ Phần Luật – 35. Phần V – Chương 4 – Pháp Oai Nghi

CHƯƠNG IV : PHÁP OAI NGHI

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

1. Qui định đại tiểu tiện
1. 1. [177a6] Đức Phật ở tại thành Xá-vệ, bấy giờ có một Bà-la-môn xuất gia rất sạch sẽ quá mức thường. Tự nhờm gớm đại tiểu tiện của mình, làm sạch bằng cỏ sắc bén lau chùi,[1] cỏ cắt đứt da thịt làm thương tổn, chảy máu dính nhớp y và ngọa cụ của Tăng, các Tỳ-kheo bằng mọi cách quở trách, nói: “Thầy tự gớm cái đại tiểu tiện của thầy, làm sao thầy có thể săn sóc bệnh của các Tỳ-kheo, bạch Phật, Phật dạy: “Không nên dùng cỏ sắc bén lau chùi.”

Read moreNgũ Phần Luật – 35. Phần V – Chương 4 – Pháp Oai Nghi

Ngũ Phần Luật – 34. Phần V – Chương 3 – Tạp Pháp

CHƯƠNG III : TẠP PHÁP

Hán dịch: Tam tạng Phật-đà-thập và Trúc Đạo Sinh dịch
Việt dịch: Tỳ-kheo Thích Đỗng Minh
Hiệu chính và phụ chú:
Tỳ-kheo Thích Đức Thắng
Tỳ-kheo Thích Tâm Nhãn

1. Ăn chung
[169b07] Đức Phật ở tại thành Vương Xá. Bấy giờ, các Tỳ-kheo cùng bạch y ăn thức ăn đặt chung trong cùng một đồ đựng, tay va chạm nhau, nên phải rửa mãi. Các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: “Không nên cùng bạch y ăn chung trong cùng một đồ đựng.”
Có Tỳ-kheo đến nơi nhà bà con, bà con nói: “Chúng ta chẳng phải ai xa lạ, cũng chẳng phải là bất tịnh, sao không cùng ăn chung với nhau?!” Các Tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: “Cho phép hệ niệm tại tiền, để cùng ăn với nhau, chỉ đừng nên khiến cho tay va chạm nhau.”
Có Tỳ-kheo cùng bạch y ăn chung thức ăn trong một đồ đựng nhỏ nên tay va chạm nhau, bạch Phật, Phật dạy: “Cho phép tay bên tả cầm đồ đựng mà ăn.”

Read moreNgũ Phần Luật – 34. Phần V – Chương 3 – Tạp Pháp