Thập Tụng Luật – Quyển 61 (quyển cuối)

Tzed Version
T23n1435_p0453b13║
T23n1435_p0453b14║
T23n1435_p0453b15║ thập tụng luật quyển đệ lục thập nhất (thiện tụng tì ni tự quyển trung )
T23n1435_p0453b16║
T23n1435_p0453b17║   đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0453b18║ thất bá tỉ khâu tập diệt ác pháp phẩm đệ nhị chi dư
T23n1435_p0453b19║ trường lão cấp xà tô di la lai 。mãn thất bá tăng 。tô di la nhập tăng
T23n1435_p0453b20║ trung dĩ 。thị thời trường lão tam bồ già 。như thị tư duy 。ngã đẳng nhược
T23n1435_p0453b21║ tại tăng trung diệt thị ác sự 。hoặc hữu bất trí tỉ khâu ngôn 。thị sự bất
T23n1435_p0453b22║ ưng như thị diệt 。thị sự ưng như thị diệt 。ngã kim đương tăng trung tác yết

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 61 (quyển cuối)

Thập Tụng Luật – Quyển 60

Tzed Version
T23n1435_p0445c08║
T23n1435_p0445c09║
T23n1435_p0445c10║ thập tụng luật quyển đệ lục thập (thiện tụng tì ni tự quyển thượng )
T23n1435_p0445c11║
T23n1435_p0445c12║   đông tấn kế tân tam tạng ti ma la xoa tục dịch
T23n1435_p0445c13║  ngũ bá tỉ khâu kế tập tam tạng pháp phẩm đệ nhất
T23n1435_p0445c14║ phật bà già bà 。tại câu thi thành sa la song thụ gian lực sĩ trụ
T23n1435_p0445c15║ xứ ban niết bàn 。câu thi chư lực sĩ cung dưỡng phật thân 。thị thời trường lão
T23n1435_p0445c16║ ma ha ca diệp 。tương ngũ bá tỉ khâu 。tùng ba bà thành 。dục đáo câu
T23n1435_p0445c17║ thi thành 。nhị thành trung gian 。nhĩ thời hữu phạm chí 。trì thiên mạn đà la
T23n1435_p0445c18║ hoa 。phát câu thi thành 。dục nghệ ba bà thành 。trường lão ma ha ca diệp

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 60

Thập Tụng Luật – Quyển 59

Tzed Version
T23n1435_p0438b15║
T23n1435_p0438b16║
T23n1435_p0438b17║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập cửu (đệ thập tụng chi tứ )
T23n1435_p0438b18║
T23n1435_p0438b19║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0438b20║ tỉ ni tụng sát giới chi dư
T23n1435_p0438b21║ hữu phụ tử nhị tỉ khâu 。du hành kiêu tát la quốc 。dục đáo xá vệ
T23n1435_p0438b22║ quốc 。chí nhất vô tăng già lam tụ lạc trung 。nhi ngữ phụ ngôn 。kim ư
T23n1435_p0438b23║ hà xứ tú 。phụ ngôn 。thử tụ lạc trung tú 。nhi ngôn 。thử tụ lạc trung
T23n1435_p0438b24║ bạch y trụ xứ 。nhược ngã tại trung tú dữ thử hà dị 。phụ ngôn 。đương

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 59

Thập Tụng Luật – Quyển 58

Tzed Version
T23n1435_p0427b18║
T23n1435_p0427b19║
T23n1435_p0427b20║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập bát (đệ thập tụng chi tam )
T23n1435_p0427b21║
T23n1435_p0427b22║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0427b23║ tỉ ni tụng đạo giới chi dư
T23n1435_p0427b24║ chư tỉ khâu tự tướng ngữ ngôn 。cộng tác tặc khứ lai 。đáp ngôn 。tùy ý 。
T23n1435_p0427b25║ thị tỉ khâu phát khứ 。trung đạo tâm hối sinh tàm quý 。ngã đẳng vân hà
T23n1435_p0427b26║ ư thiện phật pháp trung dĩ tín xuất gia 。nhi tác tặc da 。tác thị niệm
T23n1435_p0427b27║ dĩ tiện bất phục khứ 。tâm nghi 。ngã đẳng tương vô đắc ba la di da 。

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 58

Thập Tụng Luật – Quyển 57

Tzed Version
T23n1435_p0418c12║
T23n1435_p0418c13║
T23n1435_p0418c14║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập thất (đệ thập tụng chi nhị )
T23n1435_p0418c15║
T23n1435_p0418c16║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0418c17║ tỉ ni tụng hành pháp chi dư
T23n1435_p0418c18║ tăng thượng tòa pháp giả 。thượng tòa pháp 。nhược tăng xướng thời 。nhược đả kiền chuy
T23n1435_p0418c19║ thời 。ưng tật đáo toạ 。toạ dĩ khán thượng trung hạ tòa 。mạc linh thất thứ 。

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 57

Thập Tụng Luật – Quyển 56

Tzed Version
T23n1435_p0410a01║
T23n1435_p0410a02║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập lục (đệ thập tụng chi nhất )
T23n1435_p0410a03║
T23n1435_p0410a04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0410a05║  tỉ khâu tụng
T23n1435_p0410a06║ phật tại vương xá thành 。ngữ chư tỉ khâu 。thập chủng minh cụ túc giới 。hà
T23n1435_p0410a07║ đẳng thập 。phật thế tôn tự nhiên vô sư đắc cụ túc giới 。ngũ tỉ khâu đắc
T23n1435_p0410a08║ đạo tức đắc cụ túc giới 。trường lão ma ha ca diệp tự thệ tức đắc cụ
T23n1435_p0410a09║ túc giới 。tô đà tùy thuận đáp phật luận cố đắc cụ túc giới 。biên địa

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 56

Thập Tụng Luật – Quyển 55

Tzed Version
T23n1435_p0403b21║
T23n1435_p0403b22║
T23n1435_p0403b23║
T23n1435_p0403b24║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập ngũ (đệ cửu tụng chi tứ )
T23n1435_p0403b25║
T23n1435_p0403b26║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0403b27║   vấn thuận hành pháp đệ ngũ
T23n1435_p0403b28║ ưu ba li vấn phật 。phả hữu tỉ khâu 。tức thị biệt trụ nhân 。tức thị
T23n1435_p0403b29║ biệt trụ cánh nhân 。tức thị hành ma na đoá nhân tức thị hành ma na đoá
T23n1435_p0403c01║ cánh nhân da 。đáp hữu 。nhược tỉ khâu xuất tinh 。đắc tăng già bà thi sa
T23n1435_p0403c02║ tội 。thị tội bất phú tạng 。thị nhân tùng tăng khí lục dạ hành ma na đoá 。

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 55

Thập Tụng Luật – Quyển 54

Tzed Version
T23n1435_p0397a13║
T23n1435_p0397a14║
T23n1435_p0397a15║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tứ (đệ cửu tụng chi tam )
T23n1435_p0397a16║
T23n1435_p0397a17║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0397a18║   vấn thượng đệ tứ tụng thất pháp
T23n1435_p0397a19║ ưu ba li vấn phật 。nhược tỉ khâu bạch tứ yết ma thụ giới thời 。bất thuyết
T23n1435_p0397a20║ kỉ sự danh 。bất danh thụ cụ giới 。đáp nhược bất thuyết tứ sự danh 。
T23n1435_p0397a21║ bất danh thụ cụ giới 。hà đẳng tứ 。nhất hòa thượng 。nhị chúng tăng 。tam
T23n1435_p0397a22║ cầu thụ giới nhân 。tứ yết ma 。bất thuyết thị tứ sự danh 。bất danh
T23n1435_p0397a23║ thụ cụ giới 。nhược thuyết thị tứ danh 。đắc danh thụ cụ giới 。hựu phục

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 54

Thập Tụng Luật – Quyển 53

Tzed Version
T23n1435_p0386c20║
T23n1435_p0386c21║
T23n1435_p0386c22║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập tam (đệ cửu tụng chi nhị )
T23n1435_p0386c23║
T23n1435_p0386c24║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0386c25║   ưu ba li vấn nhị bất định pháp
T23n1435_p0386c26║ ưu ba li vấn phật 。nhược tín ngữ ưu bà di 。kiến tỉ khâu ư sơ phạm
T23n1435_p0386c27║ tứ ba la di trung tùy sở phá giới 。ngữ chư tỉ khâu 。ưng tùy tín ngữ
T23n1435_p0386c28║ ưu bà di ngữ trị bất 。phật ngôn 。ưng tùy ngữ trị 。ưng dữ thật tội

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 53

Thập Tụng Luật – Quyển 52

Tzed Version
T23n1435_p0379a01║
T23n1435_p0379a02║ thập tụng luật quyển đệ ngũ thập nhị (đệ cửu tụng chi nhất )
T23n1435_p0379a03║
T23n1435_p0379a04║   hậu tần bắc ấn độ tam tạng phất nhược đa la dịch
T23n1435_p0379a05║   tỉ khâu trung ưu ba li vấn bộ vấn dâm đệ nhất
T23n1435_p0379a06║ phật tại tì da li quốc 。trường lão ưu ba li 。vãng nghệ phật sở đầu diện
T23n1435_p0379a07║ lễ túc 。ư nhất diện toạ 。vấn phật ngôn 。nhược tỉ khâu chú toại tự tác
T23n1435_p0379a08║ súc sinh hình hành dâm 。đắc ba la di bất 。phật ngôn 。nhược tự ức niệm
T23n1435_p0379a09║ ngã thị tỉ khâu 。đắc ba la di 。nhược bất ức niệm thâu lan già 。hựu
T23n1435_p0379a10║ vấn 。nhược nhị tỉ khâu chú toại 。câu tác súc sinh hình cộng hành dâm đắc
T23n1435_p0379a11║ ba la di bất 。phật ngôn 。nhược tự ức niệm ngã thị tỉ khâu 。đắc ba

Read moreThập Tụng Luật – Quyển 52