[Cương yếu Giới Luật]

Giới là bậc thầy cao cả nhất

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 GIỚI LÀ BẬC THẦY CAO CẢ NHẤT (*) Các vị Sa-di, Đã một lần, quý [...]

Xuất gia hoằng Phật đạo

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 XUẤT GIA HOẰNG PHẬT ĐẠO Các giới tử, Các vị có biết hiện tại [...]

Bồ tát giới

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 BỒ-TÁT GIỚI Bồ-tát giới là thông giới, khác với Tỳ-kheo giới là [...]

Cương Yếu Giới Luật (57-85)

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 57. Tập Tăng tác. Trong các pháp [...]

Cương Yếu Giới Luật (51-56)

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 51. Thế nào là Tăng? Tăng, Phạn tự [...]

Cương Yếu Giới Luật (46-50)

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 46. Sáu trường hợp sám diệt tội [...]

Cương Yếu Giới Luật (18-45)

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 18. Tôn giả Kiều-phạm-ba-đề diệt [...]

Cương Yếu Giới Luật (01-17)

Tháng Tư 21, 2017 | 0 Comments

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT 1. Thể tánh đồng nhất. Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni [...]