Cương yếu Giới Luật – HT Thiện Siêu

Thọ giới là làm cho Phật Pháp miên trường giữa thế gian

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo - 2002 THỌ GIỚI LÀ LÀM CHO PHẬT PHÁP MIÊN TRƯỜNG GIỮA THẾ GIAN Các vị giới tử, Hôm nay các vị đến đây để lãnh thọ giới...

Khai đạo giới tử, Thọ Bồ tát giới

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo - 2002 KHAI ĐẠO GIỚI TỬ THỌ BỒ TÁT GIỚI Chư vị Giới tử, Chư vị đã thọ Sa-di giới, đã thọ Tỳ-kheo giới; chư vị sắp sửa...

Giới là bậc thầy cao cả nhất

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 GIỚI LÀ BẬC THẦY CAO CẢ NHẤT (*) Các vị Sa-di, Đã một lần, quý vị quỳ trước các vị Tam sư thất chứng để lãnh...

Xuất gia hoằng Phật đạo

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 XUẤT GIA HOẰNG PHẬT ĐẠO Các giới tử, Các vị có biết hiện tại chúng ta đang ở đâu không? Các vị có nghĩ rằng chúng...

Bồ tát giới

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 BỒ-TÁT GIỚI Bồ-tát giới là thông giới, khác với Tỳ-kheo giới là biệt giới. Bồ-tát giới thì chỉ cần nghe hiểu là thọ được, còn Tỳ-kheo...

Cương Yếu Giới Luật (57-85)

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 57. Tập Tăng tác. Trong các pháp kiết-ma đó có loại kíết-ma tập Tăng tác, tức khi tập Tăng làm...

Cương Yếu Giới Luật (51-56)

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 51. Thế nào là Tăng? Tăng, Phạn tự là Sangha, Trung Hoa dịch là hòa hợp chúng. Vắn tắt gọi...

Cương Yếu Giới Luật (46-50)

Thích Thiện Siêu CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT Nhà Xuất Bản Tôn Giáo – 2002 CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT (Tiếp Theo) 46. Sáu trường hợp sám diệt tội Tăng tàn. Lại có một bổn khác trong Hành Sự Sao quyển hạ,...