Tam Tụ Luật Nghi

Pháp hội 1 : Tam Tụ Luật Nghi
Pháp hội này chủ yếu nói về giới luật để rèn luyện đạo đức của người tu. Từ sơ tâm học đạo đến thực tu lâu năm, chúng ta thực hành giới luật trong cuộc sống như thế nào để phát huy đạo hạnh và trí tuệ là vấn đề được đặt ra.

Read moreTam Tụ Luật Nghi