Tứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn

Khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn, có sự chỉ định của điều gọi là tứ xứ gia trì hoặc ngũ xứ gia trì, trong thứ tự các chỗ có thể thấy ở mỗi một chỗ nhất định phải niệm ngữ cú để gia trì, và vị trí được chỉ thị có ý nghĩa rất quan trọng.

Read moreTứ xứ gia trì, ngũ xứ gia trì khi kết tụng thủ ấn, chân ngôn

Thủ ấn Mật tông Phật giáo thường gặp nhất

Sau khi các hình tượng trong Phật giáo được bắt đầu xây dựng, người ta thường dùng ấn tướng để biểu thị ý nghĩa của giáo nghĩa. Theo sự thay đổi của thời đại, sự giải thích về giáo nghĩa càng ngày càng phức tạp, cách tạo tượng của các tượng Phật cũng không ngừng thay đổi, sản sinh ra các ấn tướng khác nhau, thường gặp có:

Read moreThủ ấn Mật tông Phật giáo thường gặp nhất

Thủ ấn cơ bản – Tứ Chủng Quyền (Bốn loại nắm tay)

Gọi Tứ Chủng quyền là chỉ Liên Hoa quyền, Kim Cang quyền, Ngoại Phược quyền, Nội Phược quyền. I. Liên hoa quyền Còn đường gọi là Thai quyền. Là loại ấn mẫu thường được dùng của Thai Tạng bộ. Hình dạng của ấn như sau: nắm bốn ngón từ ngón trỏ trở xuống lại, ngón … Read moreThủ ấn cơ bản – Tứ Chủng Quyền (Bốn loại nắm tay)

Thủ ấn cơ bản – Thập Nhị Hợp Chưởng (mười hai thế chắp tay)

1. KIÊN THẬT HỢP CHƯỞNG (Nắm chặt hai bàn tay), chữ Phạn là Ninh Vĩ Na (Nivida): hợp hai bàn tay lại, lòng bàn tay ép chặt, mười ngón tay hơi rời. 2. HƯ TÂM HỢP CHƯỞNG (nắm khum hai tay), chữ Phạn là Tam Bổ Tra (Samputa): mười ngón tay đặt bằng, đầu ngón … Read moreThủ ấn cơ bản – Thập Nhị Hợp Chưởng (mười hai thế chắp tay)

Tên gọi riêng của mười ngón tay trong Thủ ấn Mật tông

Trong Mật giáo có tên gọi khác đặc thù đối với hai tay cũng như 10 ngón tay kiết ấn, thường gọi hai tay là nhị vũ, nhật nguyệt chưởng, nhị chưởng; gọi mười ngón tay là Thập độ (Thập Ba La Mật), Thập Luận, Thập Liên, Thập Pháp Giới, Thập Chân Như, Thập Phong. Lại đem hai tay phối với Kim Cang giới và Thai tạng giới, hoặc phối với Định và Huệ, Lý và Trí, … như liệt kê ở bảng sau.

Read moreTên gọi riêng của mười ngón tay trong Thủ ấn Mật tông

Kinh Phật Sở Hành Tán

PHẬT SỞ HÀNH TÁN KINH Buddhacarita-kavya sutra Nguyên tác: Mã Minh Bồ-tát. Hán dịch: Đời Bắc Lương, Tam tạng Pháp sư Đàm Vô Sấm, người xứ Thiên trúc. Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh “Phật sở hành tán” (Buddhacarita) được xem là tác phẩm “trường ca” đầu tiên, của Phật giáo Bắc truyền … Read moreKinh Phật Sở Hành Tán

Đại cương về các loại thiền

Thiền là con đường tu tập mở chung cho cả hàng Đại thừa và Tiểu thừa. Vị khai sáng đầu tiên của Thiền tôn là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trước Ngài, sự tham thiền nhập định của các ngoại đạo không phải là không có. Nhưng đến Ngài, phương pháp thiền định mới đạt đến chỗ rốt ráo.

Read moreĐại cương về các loại thiền