KINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN IV

THERAVĀDA – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KINH TỤNG – PHẦN IV Dịch giả: TỊNH TÂM (Hòa thượng HỘ TÔNG) Ấn bản 2005 —o0o— [37] DHĀTUCETIYĀNAMAKĀRAGĀTHĀ – KỆ TỤNG LỄ BÁI CÁC THÁP THỜ XÁ LỢI Mahāgotamasambuddho, Kusiṇārāya nibbuto, Dhātuvitthārakaṃ katvā, Tesu tesu visesato. Đại đức Gotama [1] là đức Chánh-Biến-Tri cao thượng, Ngài đã nhập … Read moreKINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN IV

KINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN III

THERAVĀDA – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KINH TỤNG – PHẦN III Dịch giả: TỊNH TÂM (Hòa thượng HỘ TÔNG) Ấn bản 2005 —o0o— [31] TIDASAPĀRAMĪ – TAM THẬP ĐỘ 1) Itipiso bhagavā dāna paramī sampanno. Itipiso bhagavā dāna upapāramī sampanno. Itipiso bhagavā dāna paramatthapāramī sampanno. Đức Thế Tôn Ngài đã tròn đủ Pháp Bố thí … Read moreKINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN III

KINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN II

THERAVĀDA – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KINH TỤNG – PHẦN II Dịch giả: TỊNH TÂM (Hòa thượng HỘ TÔNG) Ấn bản 2005 —o0o— [20] KINH TỤNG CẦU AN * BÀI THỈNH CHƯ THIÊN Sagge kāme ca rūpe girisikharataṭe cantalikkhe vimāne, Dīpe raṭṭhe ca gāme taruvanagahane gehavatthumhi khette, Bhummā cāyantu devā jalathalavisame yakkhagandhabbanāgā, Tiṭṭhantā santikeyaṃ munivaravacanaṃ … Read moreKINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN II

KINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN I

THERAVĀDA – PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY KINH TỤNG – PHẦN I Dịch giả: TỊNH TÂM (Hòa thượng HỘ TÔNG) Ấn bản 2005 —o0o— [01] ANUMODANĀRAMBHAGĀTHĀ – KỆ BỐ CÁO (CHO THÍ CHỦ) HOAN HỶ [1] Khi thầy Tỳ khưu hoặc Sa di thọ lãnh một vật chi nơi thí chủ rồi, hoặc thọ thực xong, … Read moreKINH TỤNG PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY – PHẦN I