Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP

Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC

1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Kinh dạy:
Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện.
Nên thọ Bồ đề Tâm Giới; năm pháp này là quy tắc sáu thời hành đạo của các vị Bồ tát.
Ðầu tiên vào Ðạo tràng quỳ gối, chấp tay, niệm chú dâng hương.

Read moreNghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

Nghi quỹ Nhập Đạo Tràng Trì Chú Chuẩn Đề

NGHI QUỸ NHẬP ĐẠO TRÀNG TRÌ CHÚ CHUẨN ĐỀ

Sa môn Thích Viên Đức soạn và truyền lại

A- NGHI THỨC CHUẨN BỊ VÀO ĐẠO TRÀNG
1- Tắm : Khi tắm, đọc kệ và Thần chú sau :
Rửa sạch thân thể.
Nguyện cho chúng sanh.
Thân tâm đều sạch.
Trong ngoài thanh tịnh
Om- Bạt chiết ra não ca tra xoa ha (3 lần)

Read moreNghi quỹ Nhập Đạo Tràng Trì Chú Chuẩn Đề

Phật thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh

PHẬT THUYẾT THẤT CÂU CHI PHẬT MẪU
TÂM ĐẠI CHUẨN ĐỀ ĐÀ RA NI KINH

Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch
Việt dịch:Sa Môn Thích Viên Đức

Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đề câu chi nẫm, đát nễ dã tha: Úm – Chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề Ta Phạ Ha
Tổng nhiếp 25 bộ đại mạn trà la ni ấn.
Lấy 2 ngón tay, ngón vô danh, ngón tay út, tréo với nhau lại bên trong lòng bàn tay, hai ngón tay giữa thì đứng thẳng, hai ngón tay trỏ co vịn vào tiết thứ nhất của hai ngón tay giữa, hai ngón tay cái nắm tiết giữa của ngón vô danh bên trái và bên mặt. Nếu có triệu thỉnh, đưa qua đưa lại 2 đầu ngón tay trỏ.

Read morePhật thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà Ra Ni Kinh

Kinh Chuẩn Đề Đà Ra Ni

KINH CHUẨN ĐỀ ĐÀ RA NI

Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch
Việt dịch:Sa Môn Thích Viên Đức

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Khi bấy giờ, đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, đức Thế Tôn quán sát suy nghĩ thương xót chúng sanh đời vị lai, ngài liền nói 700 ức Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni tâm pháp. Liền nói thần chú:
“Nammô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha: Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha”.

Read moreKinh Chuẩn Đề Đà Ra Ni

[1077] KINH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG ĐÀ RA NI

 

NAM MÔ ĐẠI THÁNH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG BỒ TÁT


Phật Thuyết Thất Câu Chi Phật Mẫu Tâm Đại Chuẩn Đề Đà La Ni Kinh

Đời Đường, Thiên Trúc, Ngài Tam Tạng Địa Bà Ha La dịch
Việt dịch:Sa Môn Thích Viên Đức

0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

Khi bấy giờ, đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà, vườn Cấp Cô Độc. Khi ấy, đức Thế Tôn quán sát suy nghĩ thương xót chúng sanh đời vị lai, ngài liền nói 700 ức Phật Mẫu Chuẩn Đề Đà La Ni tâm pháp. Liền nói thần chú:

“Nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm đát điệt tha: Úm, chiết lệ, chủ lệ, Chuẩn Đề ta bà ha”.

“Nếu có tỳ khưu, tỳ khưu ni, ưu bà tắc, ưu bà di nào thọ trì đọc tụng thần chú này mãn 80 vạn biến thì những tội ngũ vô gián đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay hết thảy đều được tiêu diệt. Sanh ra chỗ nào cũng gặp chư Phật và Bồ Tát, đời sống tư sanh tùy ý đầy đủ, đời đời thường được xuất gia, trì đủ luật nghi tịnh giới của Bồ Tát, thường sanh nhơn thiên, không đọa ác thú, thường được chư thiên thủ hộ. Nếu có những người tại gia nam nữ thường trì tụng, thì nhà kẻ ấy không có khổ não tai ương, bịnh khổ. Ra làm việc gì đều được hanh thông, nói ra lời gì đều được tín thọ.

Read more[1077] KINH CHUẨN ĐỀ VƯƠNG ĐÀ RA NI