Kinh Di Lặc hạ sanh thành Phật

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH THÀNH PHẬT.(1)
Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Nghĩa Tịnh
Việt dịch: Thích Tâm Châu

1. Chính tôi được nghe, vào một thời kia, Thế tôn an trụ trên núi Linh Thứu, thuộc thành Vương Xá. Ngài và một số chúng Đại Bật Sô cùng ở nơi này (2).
2. Và, khi bấy giờ có bậc đại trí là Xá Lỵ tử, là bậc pháp tướng, tối cao trong chúng vì thương thế gian, liền từ tòa ngồi, khoan thai đứng dậy, trễ áo vai hữu, gối hữu quỳ đất, chấp tay cung kính, bạch Thế Tôn rằng:“ Kính bạch Thế Tôn Kính mong Thế Tôn, rũ lòng chấp thuận.”

Read moreKinh Di Lặc hạ sanh thành Phật

Kinh Di Lặc hạ sanh

PHẬT NÓI KINH DI LẶC HẠ SINH

Hán dịch: Đời Tây Tấn_ Tam Tạng của nước Nguyệt Thị (Kuṣana) là TRÚC PHÁP HỘ (Dharmarakṣa) dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nghe như v ầy: Một thời Đức Phật ngự ở vườn Kỳ Thọ C ấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nāthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá Vệ (Śrāvastya) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm năm trăm người đến dự.

Read moreKinh Di Lặc hạ sanh

Kinh Di Lặc Đại Thành Phật

Phật Thuyết Kinh Di Lặc Đại Thành Phật

Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0456, Nguyên tác: [1]

Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

— o0o —

Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Cô Tuyệt của nước Ma-kiệt-đà. Đây là nơi mà chư Phật thời quá khứ thường hàng phục ma quân. Bấy giờ là vào mùa an cư kiết hạ, Thế Tôn đang đi kinh hành trên đỉnh núi với Trưởng lão Xá-lợi-phất, và rồi Ngài nói kệ rằng:

Read moreKinh Di Lặc Đại Thành Phật

Kinh Tới Thời Di Lặc

Phật thuyết Kinh Tới Thời Di Lặc

Thất Dịch Nhân danh Phụ Đông Tấn lục
Việt Dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề 11/2008.
–o0o–

Xá Lợi Phất là đệ tử bậc nhất trong các đệ tử của Phật. Với tâm Từ Bi nghĩ về thiên hạ, vãng tới nơi Phật ở, quỳ xuống xoa tay hỏi rằng : Phật thường nói: Sau khi Phật ra đi, sắp tới có Di Lặc . Xin muốn nghe điều đó từ Phật.
Thế Tôn nói rằng: Tới thời Phật Di Lặc ra đời. Ở Diêm Phù Lợi đất núi cây cỏ đều bị cháy trụi. Đất ở Diêm Phù Lợi ngày nay dài rộng khoảng 300.000 km. Thời Di Lặc ra đời, đất của Diêm Phù Lợi từ Đông sang Tây dài khoảng 200.000 km, từ Bắc xuống Nam rộng khoảng 170.000 km. Trên đất đều đang sinh 5 loại dưa. Trong 4 biển không có núi đồi hang suối. Đất bằng như đá mài. Cây đều to dài.

Read moreKinh Tới Thời Di Lặc

Kinh Di Lặc Bồ tát phát nguyện vương kệ

Mật Tạng Bộ 3 _ No. 1144 (Tr.600_ Tr.601)

PHẬT NÓI DI LẶC BỒ TÁT PHÁT NGUYỆN VƯƠNG KỆ

Hán dịch: Nội Các Chưởng Thích Tây Phiên Mông Cổ Chư Văn Tây Phiên Học Tổng Quản Nghi Tân CÔNG BỐ TRA BỐ dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

Phạn Ngữ: A nha hắc lạt ba ni, a nạp lạt nan Hoa Ngữ: Thánh Di Lặc Nguyện Vương
Kính lễ tất cả chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
Đức Phật bảo: “Này A Nan! Xưa kia, lúc Di Lặc Bồ Tát thề hành Hạnh Bồ Tát thì ngày đêm 6 Thời, trật áo hở vai phải, quỳ gối phải sát đất, chắp tay cung kính, phát Nguyện Văn như vầy:
_ Kính lễ tất cả Phật
Với Cụ Thiên Nhãn Tiên
Bồ Tát Ma Ha Tát

Read moreKinh Di Lặc Bồ tát phát nguyện vương kệ

Di Lặc Bồ tát thượng sinh pháp

DI LẶC BỒ TÁT THƯỢNG SINH PHÁP

Hán văn: Trích từ trang Web: zenheart.hk (Thiền Tâm luận Đàn)
Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Đức Phật Đà rộng nói các Kinh Di Lặc
Đức Phật Thích Ca mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) ngự tại Tinh Xá Kỳ Viên (Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma) ở nước Xá Vệ (Śrāvastya). Sau buổi hoàng hôn, ở đầu đêm cử động thân phóng ánh sáng vàng ròng giống như ráng mây đầy màu sắc rực rỡ.

Read moreDi Lặc Bồ tát thượng sinh pháp

Kinh Quán Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh Đâu-suất-đà Thiên

Đại Tạng Kinh_ Tập 14_ No.452

Phật Thuyết Kinh Quán Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh Đâu-suất-đà Thiên

Hán dịch: Cư sĩ Thư Cừ Kinh Thanh đời Tống
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ. Bấy giờ là lúc đầu đêm, toàn thân của Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng. Ánh hào quang đó nhiễu quanh khắp vườn Kỳ-đà bảy vòng và cũng chiếu sáng đến nhà của Trưởng giả Tu-đạt với màu vàng kim. Lại có vầng hào quang sắc vàng giống như đám mây lan tỏa khắp cả thành Xá-vệ. Mọi nơi đều mưa xuống liên hoa kim sắc. Trong ánh sáng ấy có vô lượng trăm ngàn chư đại hóa Phật và đều xướng rằng:

Read moreKinh Quán Di-lặc Bồ-Tát Thượng Sanh Đâu-suất-đà Thiên

Kinh Di Lặc Bồ tát thưa hỏi về bản nguyện

Đại Tạng Kinh_ Tập 12_ No.349

KINH BỒ TÁT DI LẶC THƯA HỎI VỀ BẢN NGUYỆN

Hán dịch: Đời Tây Tấn _ Nước Nguyệt Thị (Kuṣana) Tam Tạng TRÚC PHÁP HỘ (Dharma-rakṣa)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nghe như vầy: Một thời Đức Phật dạo chơi đến nơi loài nai hay tụ họp, ở khoảng giữa cây Khủng Cụ trong núi Diệu Hoa tại nước Phi Kỳ cùng với chúng Đại Tỳ Khưu đến dự. Tỳ Khưu gồm có năm trăm người là tất cả bậc Hiền Thánh đã đạt Thần Thông và đều là các vị Tỳ Khưu đáng tôn kính.

Read moreKinh Di Lặc Bồ tát thưa hỏi về bản nguyện

06. PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT

Đại Chánh Tân Tu, Bộ Kinh Tập, số 0456

Hán dịch: Quy Tư Tam Tạng Pháp sư Cưu-ma-la-thập đời Diêu Tần
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

— o0o —

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Cô Tuyệt của nước Ma-kiệt-đà. Đây là nơi mà chư Phật thời quá khứ thường hàng phục ma quân. Bấy giờ là vào mùa an cư kiết hạ, Thế Tôn đang đi kinh hành trên đỉnh núi với Trưởng lão Xá-lợi-phất, và rồi Ngài nói kệ rằng:

“Nhất tâm nhiếp ý hãy lắng nghe
Từ trong ánh sáng đại tam-muội
Có bậc thánh nhân sẽ xuất thế
Vô thượng công đức không ai hơn

Read more06. PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC ĐẠI THÀNH PHẬT