Kinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT ĐÀ RA NI
Sa-môn Thích Viên Đức dịch từ Hán ra Việt (1976)

Như thật tôi nghe: Một thời đức Phật ngự ở chỗ Mâu-ni tiên tại núi Khư-la-đề-gia, cùng chúng đại Tỳ-khưu, đầy đủ vô lượng vô số Thanh văn đại chúng, Bồ-tát Ma-ha-tát vô lượng vô biên không thể tính kể.
Đã nói kinh Nguyệt Tạng xong, lúc bấy giờ phương Nam có mây tuôn mưa đại hươngthơm, mưa hương thơm lớn, mây mưa hoa lớn, mưa các hoa lớn, mây mưa vô lượng anh lạc, mưa các thứ anh lạc, mây mưa đại y,mưa các đại y.

Read moreKinh Địa Tạng Bồ tát Đà Ra Ni

Thần chú Địa Tạng Bồ tát

Tâm chú Địa Tạng chữ Siddham Tâm chú Địa Tạng phiên âm: oṃ kṣi ti ga rbha bo dhi sa ttva yaḥ oṃ kṣitigarbha bodhisattva yaḥ Tâm Chú Địa Tạng tiếng Việt: Om, Pramani, Dani, Svaha Om, Ra Ma Ni, Đa Ni, Sô Ha. Địa Tạng Bồ Tát Đà Ra Ni chú Trích kinh Địa … Read moreThần chú Địa Tạng Bồ tát

Phật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

PHẬT NÓI KINH DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán dịch: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự tại núi Khư Đà La (Khadiraka) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu gồm một vạn hai ngàn người đến dự. Bồ Tát gồm có ba vạn sáu ngàn người đến dự. Tất cả chư Thiên (Deva) với hàng Rồng (Nāga), Dạ Xoa (Yakṣa), Người (Manuṣya), Phi Nhân (Amanuṣya)…các hàng Luân Vương (cakra-varti-rājan:Chuyển Luân Vương), Kim Luân, Ngân Luân từ mười phương đi đến
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Hạnh Vô Y (anālambya:không có dính mắc, không có chỗ nương dựa) của Đại Thừa đó xong. Thời có vị Đế Thích (Indra) tên là Vô Cấu Sinh (Vimala-saṃbhava) bạch Phật rằng: “Con muốn hộ giúp cho đời. Nếu sau khi Đức Phật diệt độ, làm thế nào để nhổ bứt cứu giúp cho chúng sinh trong thời Mạt Pháp ?”

Read morePhật nói kinh Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát

Nghi thức Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện

Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1486

NGHI THỨC TÁN LỄ ĐỊA TẠNG BỒ TÁT SÁM NGUYỆN

Hán văn: Đời Minh_ Bồ Tát Sa Di CỔ NGÔ TRÍ HÚC thuật

Việt dịch: HUYỀN THANH

[Hành Giả tịnh thân khẩu ý, đến trước Tôn Tượng, nên nhớ Ta với chúng sinh đã gom chứa mê lầm gây tạo tội lỗi, không có người cứu, không có chỗ quay về. Đại Sĩ hồng từ làm chỗ quy y, làm người cứu giúp. Lại nhớ Pháp Thân của Đại Sĩ với mười phương Tam Bảo, Thể thường tràn khắp không chỗ nào không có, cùng với Tâm Tính hiện nay của Ta, bình đẳng không có hai. Khởi sự tin hiểu sâu xa, như phụng khuôn mặt hiền từ (Từ Nhan), bày đầy đủ. Chắp tay, đứng thẳng, xướng rằng]

Read moreNghi thức Tán Lễ Địa Tạng Bồ Tát Sám Nguyện

Phật nói kinh Địa Tạng

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2909

PHẬT NÓI KINH ĐỊA TẠNG

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

Bấy giờ Địa Tạng Bồ Tát (Kṣiti-garbha) trụ tại Thế Giới Lưu Ly (Vaiḍuryaloka) ở phương Nam, dùng mắt Trời (Devya-cakṣu:Thiên Nhãn) trong sạch quán chúng sinh chịu khổ trong Địa Ngục: bị giã đâm trong cối sắt, bị nghiền nát trong cối xay bằng sắt, bị cày xéo bởi lưỡi cày sắt, bị cưa sắt cưa xẻ, bị nấu chín trong vạc nước sôi sùng sục, sáng sớm đói thì ăn nuốt viên sắt nóng, khát thì uống nước đồng, chịu các khổ não không có ngưng nghỉ.

Read morePhật nói kinh Địa Tạng

Mười ngày trai của Địa tạng Bồ tát

Đại Tạng Kinh _ Tập 85_ No.2850

MƯỜI NGÀY TRAI CỦA ĐỊA TẠNG BỒ TÁT

Hán văn: Không rõ tên người dịch

Việt dịch: HUYỀN THANH

1_ Ngày mồng một có Đồng Tử giáng hạ, niệm Định Quang Như Lai thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Đao Sinh, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong bốn mươi kiếp
2_ Ngày mồng tám có Thái Tử giáng hạ, niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Phật thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Phẩn Thỉ, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong ba mươi kiếp
3_ Ngày 14 có Sát Mệnh giáng hạ, niệm một ngàn vị Phật đời Hiền Kiếp thì chẳng bị vướng vào Địa Ngục Hoạch Thang , giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong một ngàn kiếp.
4_ Ngày 15 có Ngũ Đạo Đại Tướng Quân giáng hạ, niệm A Di Đà Phật thì chẳng bị đọa vào Địa Ngục Hàn Băng, giữ Trai Giới sẽ trừ tội trong hai trăm kiếp.

Read moreMười ngày trai của Địa tạng Bồ tát