Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập
Việt dịch: HUYỀN THANH

_ Thứ nhất: Định tên
Dược Sư Tam Muội: tức Tam Ma Địa (Samādhi) đã nhập vào, ấy là hành xứ
thâm sâu của chư Phật mà liền hiện Bất Động Nhất Thật Tế Địa.
Phổ Hiền Quán ghi rằng:”Trụ xứ của chư Phật gọi là Thường Tịch Quang”
Kim Quang Minh ghi rằng:”Chư Phật dạo chơi ở Pháp Tính thâm sâu, liền biết
vào vô lượng nghĩa xứ, vượt gốc rễ của Viên Thông (viên thông bản căn), ra vào giao
cảm nơi Căn Trần, ta người đồng quy vào Bí Tạng, đều là thế vậy”

Read moreDược Sư Tam Muội Hành Pháp

Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát.
Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não. Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông.

Read moreCách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nhờ công đức của Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ , nghiệp chướng tiêu trừ,đã nương nhờ oai lực của Đức Như Lai hướng dẫn chúng sinh trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư để dứt trừ hết mọi căn bệnh ( Dược là thuốc – Sư là thầy ). Khi có người không an lành ,mắc bệnh hiểm nghèo ,Phật tử chúng ta bĩnh tĩnh . Ngoài việc uống thuốc mời các vị Bác sĩ minh y xem bệnh, cho thuốc.dùng dược lực điều trị .Đặc biệt người bệnh phải bình tâm niệm Phật. dùng sức tin tưởng mà điều trị

Read moreCách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Giải nghĩa căn bản Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang (Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư) – Huyền Thanh

_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyển Hạ có ghi nhận Chân Ngôn của 7 Đức Phật Dược Sư tên là Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang:

Read moreGiải nghĩa căn bản Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang (Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư) – Huyền Thanh

Nghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Thất Phật Dược Sư Chú Luân
Thất Phật Dược Sư Chú Luân

Nam mô chư Phật thường trụ khắp mười phương

Nam mô Chính Pháp thường trụ khắp mười phương

Nam mô chư Tăng thường trụ khắp mười phương

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Read moreNghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Nguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 2

*) Theo cách thứ hai thì Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên được tôn xưng là Thất Phật Dược Sư.
1_Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: hóa độ Thế Giới Pháp Tràng ở phương Đông
2_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở phương Đông
3_Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: hóa độ Thế Giới Diệu Bảo ở phương Đông.
4_ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: hoá độ Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông
5_Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Vô Ưu ở phương Đông
6_Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: hóa độ Thế Giới Viên Mãn Hương Tích ở phương Đông
7_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai: hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải ở phương Đông

Read moreNguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 2