Dược Sư Tam Muội Hành Pháp

Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1483

DƯỢC SƯ TAM MUỘI HÀNH PHÁP

Hán Văn: Thiên Khê Tỳ Kheo THỌ ĐĂNG tập
Việt dịch: HUYỀN THANH

_ Thứ nhất: Định tên
Dược Sư Tam Muội: tức Tam Ma Địa (Samādhi) đã nhập vào, ấy là hành xứ
thâm sâu của chư Phật mà liền hiện Bất Động Nhất Thật Tế Địa.
Phổ Hiền Quán ghi rằng:”Trụ xứ của chư Phật gọi là Thường Tịch Quang”
Kim Quang Minh ghi rằng:”Chư Phật dạo chơi ở Pháp Tính thâm sâu, liền biết
vào vô lượng nghĩa xứ, vượt gốc rễ của Viên Thông (viên thông bản căn), ra vào giao
cảm nơi Căn Trần, ta người đồng quy vào Bí Tạng, đều là thế vậy”

Read moreDược Sư Tam Muội Hành Pháp

Pháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Mọi người đều có thể hành trì, đọc tụng. Không bán sách và không sử dụng vào mục đích thương mại dưới mọi hình thức.
Everyone can read and practice. Free book and not for sale.

Read morePháp lễ cúng dường Phật Dược Sư | Medicine Buddha Puja

Cách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nhờ công đức của Đức Văn Thù Sư Lợi bồ tát mong muốn cho chúng sinh thoát khỏi đau khổ , nghiệp chướng tiêu trừ,đã nương nhờ oai lực của Đức Như Lai hướng dẫn chúng sinh trì niệm danh hiệu Đức Dược Sư để dứt trừ hết mọi căn bệnh ( Dược là thuốc – Sư là thầy ). Khi có người không an lành ,mắc bệnh hiểm nghèo ,Phật tử chúng ta bĩnh tĩnh . Ngoài việc uống thuốc mời các vị Bác sĩ minh y xem bệnh, cho thuốc.dùng dược lực điều trị .Đặc biệt người bệnh phải bình tâm niệm Phật. dùng sức tin tưởng mà điều trị

Read moreCách lập đàn và tụng kinh Dược Sư

Nghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Thất Phật Dược Sư Chú Luân
Thất Phật Dược Sư Chú Luân

Nam mô chư Phật thường trụ khắp mười phương

Nam mô Chính Pháp thường trụ khắp mười phương

Nam mô chư Tăng thường trụ khắp mười phương

Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam mô Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Nam mô Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Công Đức Kinh

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát

Read moreNghi thức cầu xin Dược Sư Gia Hộ

Nghi thức đơn giản trì chú Dược Sư

_Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn: (7 lần đến 108 lần) NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHĀ RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA TADYATHĀ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE SVĀHĀ Namo bhagawate Bhaishjaya guru vaidurya prabha rajaya tathagataya arhate samyaksam buddhaya teyatha om bekhajye bekhajye maha bekhajye bekhajye rajaya samudgate svaha Nam mô Bạc-già-phạt-đế, bệ sát xả lụ-rô, … Read moreNghi thức đơn giản trì chú Dược Sư

Nguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nguyệt Tịnh, Nguyệt Quang Biến Chiếu.
Nguyệt Quang Bồ Tát là vị hầu cận bên phải Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) tại Thế Giới Tịnh Lưu Ly (Vaiḍurya) ở phương Đông cùng với vị hầu cận bên trái là Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha) là hai vị Đại Thị Giả của Đức Dược Sư Như Lai

Read moreNguyệt Quang Bồ tát Đà La Ni

Nhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn

Hán văn: chỉnh lý Nhiên Đăng tạp chí biên tập bộ
Việt dịch: HUYỀN THANH

Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-prabha-bodhisatva) lại xưng là Nhật Quang Biến Chiếu, Nhật Diệu cùng với Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha-bodhisatva) là hai vị Đại Thị Giả của Đức Phật Dược Sư (Bhaiṣaijya-guru-buddha) trong Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông, là vị Bồ Tát Thượng Thủ (Pramukha) của vô lượng Chúng Bồ Tát trong nước Phật ấy.

Read moreNhật Quang Bồ Tát Chân Ngôn