Cách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Quy y đức Phật Dược Sư, vô số chướng ngại của bạn trong 30 kiếp sẽ được tịnh hóa, khi lâm chung được giải thoát. Tất cả bất thiện nghiệp khiến bạn chịu quả báo trong địa ngục nằm dưới vô ngàn xác chết sẽ được giải thoát.
Thất Phật Dược Sư nói từ Kinh: “Dược Sư Như Lai Bản Nguyện Nhất Thiết Kinh”. Dược Sư Như Lai biệt danh là Kim Cương Phật, cúng dàng Đức Phật Dược Sư có thể tiêu trừ được hàng trăm bệnh, tiêu trừ nguyên nhân của căn bản phiền não. Đức Phật Dược Sư là Tôn chủ của thế giới Tịnh Độ Lưu Ly ở phương Đông.

Read moreCách thực hành quán tưởng Đức Phật Dược Sư giúp tiêu trừ bệnh tật, phiền não

Giải nghĩa căn bản Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang (Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư) – Huyền Thanh

_ Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Thất Phật Bản Nguyện Công Đức, quyển Hạ có ghi nhận Chân Ngôn của 7 Đức Phật Dược Sư tên là Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang:

Read moreGiải nghĩa căn bản Như Lai Định Lực Lưu Ly Quang (Thần chú 7 Đức Phật Dược Sư) – Huyền Thanh

Nguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 2

*) Theo cách thứ hai thì Đức Dược Sư Như Lai có thêm 6 Phân Thân để cùng nhau hóa độ 7 Thế Giới nên được tôn xưng là Thất Phật Dược Sư.
1_Pháp Hải Lôi Âm Như Lai: hóa độ Thế Giới Pháp Tràng ở phương Đông
2_ Thiện Danh Xưng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Quang Thắng ở phương Đông
3_Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai: hóa độ Thế Giới Diệu Bảo ở phương Đông.
4_ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: hoá độ Thế Giới Tịnh Lưu Ly ở phương Đông
5_Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai: hóa độ Thế Giới Vô Ưu ở phương Đông
6_Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai: hóa độ Thế Giới Viên Mãn Hương Tích ở phương Đông
7_ Pháp Hải Thắng Sắt Du Hý Thần Thông Như Lai: hóa độ Thế Giới Thiện Trú Pháp Hải ở phương Đông

Read moreNguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 2

Nguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 1

Dựa vào các Đại Nguyện của 7 Đức Phật Dược Sư, chúng ta có thể thấy được Pháp Môn Thất Phật Dược Sư hàm chứa các Công Đức sau:
1_ Nguyện chung nhất của 7 Đức Phật Dược Sư là giúp cho chúng sinh đầy đủ tài phú
2_Chữa trị bệnh tật, giúp cho thân tướng xinh đẹp
3_Diệt trừ nghiệp ác
4_Dẫn lối cho chúng sinh bỏ Tà quy Chính, buông bỏ Tiểu Thừa hướng về Đại Thừa, xa lìa Ma Chướng
5_Cứu giúp người phá Giới

Read moreNguyện lực hóa độ chúng sinh của 7 Đức Phật Dược Sư – phần 1

Chủng tử Phật Dược Sư

Chủng tử (zh. zhŏngzí 種子, ja. shushi/shuji, sa. bīja) nghĩa là mầm sống, hạt mầm, hạt giống. Thuật ngữ này vốn chỉ cho hạt giống thực vật, nhưng được dùng trong Phật giáo với ý nghĩa ẩn dụ:
Với một tôn giáo dựa vào thuyết “nhân quả”, thì chủng tử là ẩn dụ cho nguyên nhân của mọi vấn đề, đặc biệt là nhân gây ra phiền não (sa. bīja, bīja-dharma);

Read moreChủng tử Phật Dược Sư

Hệ thống kinh điển Dược Sư

Phật Dược Sư ở trong Kinh Điển có hai hệ thống:
1_ Dược Sư Phật được ghi nh ận trong các Kinh: Dược Sư L ưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện do Ngài Đạ t Ma Cập Đa (Dharma-gupta) dịch năm 615 trong đời Tuỳ, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bản Nguyện Công Đức (Bhagavān-bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya- prabhaṣya-pūrvapraṇidhāna-viśeṣa-vistara) do Ngài Huyền Trang dịch ở đời Đường. Các Kinh này còn có tên gọi là Dược Sư Tuỳ Nguyện

Read moreHệ thống kinh điển Dược Sư

Nguyên khởi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang

Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, tên Phạn là BHAIṢAIJYA-GURUVAIḌURYA-PRABHA-RĀJĀYA TATHĀGATĀ YA (hay Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya Prabha-rājāya tathāgatāya), dịch âm là Bệ Sái Xã Lũ Rô Bệ Lưu Ly Bát Lạt Bà Hát Ra Xà Dã Đát Đà Yết Đa Gia. Hoặc dịch đơn giản là Bột Sát Tử Dã Ngu Lỗ Ph ệ Nữ La Tát Tha Nghiệt Đa (Bhaiṣaijya-guru-vaiḍurya Tathāgata: Dược Sư Lưu Ly Như Lai), hoặc Bệ Sái Xã Lũ Rô Đát Đà Yết Đa Gia (Bhaiṣaijya-guru-tathāgatāya: Dược Sư Như Lai), hoặc Ma Ha Bột Sát Tử La Gia Một Đà (Mahā-bhaiṣaijya-rāja-buddha: Đại Y Vương Phật).

Read moreNguyên khởi Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang