Kinh bắt đầu

10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

10. KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU Tôi nghe như vầy. Có một thưở nọ, ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật triệu tập tất cả tu sĩ rồi...

09. Kinh bốn pháp quán niệm

9. KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM Tôi nghe như vầy. Hồi ấy Thế Tôn lưu trú tại tỉnh Kiềm-ma-sắt-đàm thuộc nước Kuru. Một hôm Thế Tôn gọi các Tỳ-kheo, dạy cách quán niệm: “Có một độc lộ có thể tịnh...

08. Kinh thực tập vô ngã

8. KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi thực tập vô ngã như sau. 1) Này các đệ tử,...

07. Kinh bốn ân lớn

7. KINH BỐN ÂN LỚN Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định dạy ngài Di lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa thế gian và xuất thế gian. Một ơn cha...

06. Kinh nhân quả đạo đức

6. KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, tại chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, có ông Thuần-đà đến đảnh lễ Phật. Nhân đó, đức Phật ôn tồn hỏi ông: “Hiện ông ưa...

05. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

5. KINH TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào...

04. Kinh thiện sinh

4. KINH THIỆN SINH Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo vào thành khất thực. Thấy ông Thiện Sinh, con của trưởng giả, tắm...

03. Kinh phước đức

3. KINH PHƯỚC ĐỨC Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào khuya hôm ấy, có một vị thiên, thân...