[Kinh điển bắt đầu]

10. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

10. KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU Tôi nghe như vầy. Có một thưở nọ, ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến [...]

09. Kinh bốn pháp quán niệm

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

9. KINH BỐN PHÁP QUÁN NIỆM Tôi nghe như vầy. Hồi ấy Thế Tôn lưu trú tại tỉnh Kiềm-ma-sắt-đàm thuộc nước Kuru. Một hôm Thế Tôn gọi [...]

08. Kinh thực tập vô ngã

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

8. KINH THỰC TẬP VÔ NGÃ Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho năm Tỳ-kheo cốt lõi [...]

07. Kinh bốn ân lớn

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

7. KINH BỐN ÂN LỚN Bấy giờ, đức Phật từ trong chính định dạy ngài Di lặc: “Này các đệ tử, hãy nghe cho kỹ, ta sẽ diễn nói ơn nghĩa [...]

06. Kinh nhân quả đạo đức

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

6. KINH NHÂN QUẢ ĐẠO ĐỨC Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, tại chùa Kim Sư, thuộc thành Vương Xá, có ông Thuần-đà đến đảnh lễ [...]

05. Kinh tránh xa các cánh cửa bại vong

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

5. KINH TRÁNH XA CÁC CÁNH CỬA BẠI VONG Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô [...]

04. Kinh thiện sinh

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

4. KINH THIỆN SINH Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật tại núi Linh Thứu cùng với đại chúng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo vào thành [...]

03. Kinh phước đức

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

3. KINH PHƯỚC ĐỨC Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, đức Phật ở tại Tịnh xá Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến [...]

02. Kinh người áo trắng

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

2. KINH NGƯỜI ÁO TRẮNG Tôi nghe như vầy. Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Vào [...]

01. Kinh chuyển pháp luân

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

Bộ A Hàm – số 109 KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở tại vườn Nai, thuộc Ba-la-nại, đức Phật đã dạy cho [...]