Kinh tại gia

Xuất xứ các bài kinh và sám nguyện

63 kinh điển trên được biên soạn theo sách cùng tên của tác giả Thích Nhật Từ XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH VÀ SÁM NGUYỆN *** PHẦN I: CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC 1. Kinh tiểu sử đức Phật là...

64. Sám nguyện

1. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, Bấy giờ Bồ-tát quán soi, Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.O (more…)

63. Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

63. PHẬT NÓI KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ HT. Thích Huệ Đăng dịch *** Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng nhóm hội rất đông, Tính ra đến số hai...

62. Phật nói kinh Vu Lan

62. PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN HT. Thích Huệ Đăng dịch *** Ta từng nghe lời dạy như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục thông, (more…)

61. Kinh sám hối hồng danh

61. KINH SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, Chúng con kính lễ hướng tâm về. O Nam-mô quy y Kim-Cang Thượng...

60. Kinh sám hối sáu căn

60. KINH SÁM HỐI SÁU CĂN *** Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, Chúng con kính lễ, hướng tâm về.O (Chủ lễ xướng lạy trước,...

59. Kinh A Di Đà

59. KINH A DI ĐÀ *** NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc và ông Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Pháp hội bấy giờ,...

58. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư

58. KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ *** CƠ DUYÊN THUYẾT KINH Tôi nghe như vầy: Có một thuở nọ, trên đường du hóa, đức Phật ngồi nghỉ dưới cây Nhạc Âm, thuộc thành Quảng Nghiêm. Trong...