Xuất xứ các bài kinh và sám nguyện

63 kinh điển trên được biên soạn theo sách cùng tên của tác giả Thích Nhật Từ

XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH VÀ SÁM NGUYỆN

***

PHẦN I: CÁC KINH VỀ ĐẠO ĐỨC

1. Kinh tiểu sử đức Phật là một tuyển dịch từ các trang kinh, thuộc kinh điển Pali, nhằm phác họa về cuộc đời đức Phật như một tự truyện ngắn. Xuất xứ từng đoạn kinh được chú thích ở phần kết thúc, được đặt trong dấu ngoặc đơn.

Read moreXuất xứ các bài kinh và sám nguyện

60. Kinh sám hối sáu căn

60. KINH SÁM HỐI SÁU CĂN *** Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, Chúng con kính lễ, hướng tâm về.O (Chủ lễ xướng lạy trước, sau đó đại chúng đồng xướng lạy) Nam-mô Quá Khứ Nhất Thiết Phật. O Nam-mô … Read more60. Kinh sám hối sáu căn

59. Kinh A Di Đà

59. KINH A DI ĐÀ

***

NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI

Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc và ông Kỳ-đà phát tâm hiến cúng. Pháp hội bấy giờ, có khoảng một nghìn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị là A-la-hán, danh vang khắp chốn: ngài đại Ca-diếp, ngài Xá-lợi-phất, ngài Mục-kiền-liên, ngài Ca-chiên-diên, ngài Câu-hy-la, Châu-lợi-bàn-đà, ngài Ly-bà-đa, ngài A-nan-đà, ngài La-hầu-la, Kiều-phạm-ba-đề, ngài Tân-đầu-lô, ngài Phả-la-đọa, Ca-lưu-đà-di, ngài Kiếp-tân-na, ngài Bạt-câu-la, A-nậu-lâu-đà, và ngài Nan-đà.

Read more59. Kinh A Di Đà

58. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư

58. KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ

***

CƠ DUYÊN THUYẾT KINH

Tôi nghe như vầy: Có một thuở nọ, trên đường du hóa, đức Phật ngồi nghỉ dưới cây Nhạc Âm, thuộc thành Quảng Nghiêm. Trong hội bấy giờ, ba mươi sáu ngàn vị đại Bồ-tát, tám ngàn tỳ-kheo, nhiều vị quốc vương, đại thần cư sĩ, các bà-la-môn, bát bộ thiên long, cung kính chí thành, thỉnh Phật thuyết pháp. O

Read more58. Kinh bổn nguyện công đức của Phật Dược Sư

57. Kinh Phổ môn

57. KINH PHỔ MÔN

***

DANH HIỆU QUAN ÂM

Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, chắp tay thưa Phật: “Bạch đức Thế Tôn, ngài Quán Thế Âm do nhân duyên gì được danh hiệu ấy?”

Đức Phật liền dạy: Này các Bồ-tát, nếu có muôn ức các loài chúng sanh chịu nhiều khổ nạn, khi được nghe tên Bồ-tát Quán Âm, một lòng xưng danh, thọ trì miên mật, đều được giải thoát. O

Read more57. Kinh Phổ môn

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

56. KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU

***

Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến cúng, đức Phật triệu tập tất cả tu sĩ rồi giảng giải về pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Ngài dạy như sau: O

– Này các đệ tử, Như Lai giảng giải về bảy cách thức chấm dứt lậu hoặc cho người thấy, biết; chứ không cho người chẳng biết gì cả. Này các đệ tử, do không có được tác ý như thật mà các lậu hoặc bắt đầu có mặt, lậu hoặc có mặt được tăng trưởng nhanh. Này các đệ tử, tác ý như thật sẽ giúp hành giả diệt trừ tận gốc tất cả lậu hoặc, cả cũ lẫn mới.

Read more56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau