[Kinh điển tại gia]

Xuất xứ các bài kinh và sám nguyện

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

63 kinh điển trên được biên soạn theo sách cùng tên của tác giả Thích Nhật Từ XUẤT XỨ CÁC BÀI KINH VÀ SÁM NGUYỆN *** PHẦN I: CÁC KINH [...]

64. Sám nguyện

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

1. BÁT-NHÃ TÂM KINH Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, Bấy giờ Bồ-tát quán soi, Thấy rằng năm uẩn ba đời [...]

62. Phật nói kinh Vu Lan

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

62. PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN HT. Thích Huệ Đăng dịch *** Ta từng nghe lời dạy như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ Thụ [...]

61. Kinh sám hối hồng danh

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

61. KINH SÁM HỐI HỒNG DANH Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ, đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, [...]

60. Kinh sám hối sáu căn

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

60. KINH SÁM HỐI SÁU CĂN *** Đại từ đại bi thương chúng sinh, Đại hỷ đại xả cứu muôn loài, Tướng Phật trang nghiêm, hào quang tỏa, [...]

59. Kinh A Di Đà

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

59. KINH A DI ĐÀ *** NHÂN DUYÊN PHÁP HỘI Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở chùa Kỳ Viên, thuộc thành Xá-vệ, do Cấp Cô Độc và ông [...]

57. Kinh Phổ môn

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

57. KINH PHỔ MÔN *** DANH HIỆU QUAN ÂM Tôi nghe như vầy: Bấy giờ trong hội Hoa Sen Chánh Pháp, có vị Bồ-tát hiệu Vô Tận Ý, cung kính chỉnh y, [...]

56. Kinh bảy cách dứt trừ khổ đau

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

56. KINH BẢY CÁCH DỨT TRỪ KHỔ ĐAU *** Tôi nghe như vầy. Có một thuở nọ, ở chùa Kỳ Viên do Cấp Cô Độc, thái tử Kỳ-đà phát tâm hiến [...]

54. Kinh từ bi và hồi hướng

Tháng Một 16, 2016 | 0 Comments

54. KINH TỪ BI VÀ HỒI HƯỚNG *** SIÊNG TU TỪ BI Tôi nghe như vầy. Có một hôm nọ, tại chùa Kỳ-viên thuộc thành Xá-vệ do Cấp Cô Độc, thái [...]
1 2 3 6