Kinh Vu Lan – ĐPNN

Niệm Phật, Sám Nguyện và Hồi Hướng

NIỆM PHẬ̣T A-di-đa Phât săc thân vang, Tương tôt không gi thê sanh ngang. Măt biêc lăng trong trum bôn biên, Tu-di rưc rơ ngâp hao quang. Trong anh quang minh vô sô Phât, Ứng thân Bô-tat hiên vô van....

Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ

KINH TINH HOA TRÍ TUỆ Quan Tư Tai thưc hanh tri tuê, Bat-nha ba-la-mât sang ngơi, Bây giơ Bô-tat quan soi, Thây răng năm uân ba đơi đêu không. O Vươt tât ca cac vong khô ach, Hay nghe nay,...

Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

PHẬ̣T NÓI KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng nhóm hội rất đông, Tính ra đến số hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các...

Phật nói kinh Vu Lan Bồn

PHẬ̣T NÓI KINH VU LAN BỒN Ta từng nghe lời dạy như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục thông, Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công...

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Nghi thức tụng niệm

1. NGUYỆN HƯƠNG (Chu lê quỳ ngay thăng, dâng ba nen hương lên ngang tran, thành tâm xương nguyên. Đai chung cung quan tương theo lơi Nguyên) Nam-mô Bôn Sư Thich-ca Mâu-ni Phât. O Nguyện đem lòng thành kính Gởi...

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Lời nói đầu

KINH VU LAN BÁO HIẾU LỜI NÓI ĐẦU I. VÀI NÉT VỀ NGHI THỨC Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo...