Niệm Phật, Sám Nguyện và Hồi Hướng

NIỆM PHẬ̣T

A-di-đa Phât săc thân vang, Tương tôt không gi thê sanh ngang. Măt biêc lăng trong trum bôn biên, Tu-di rưc rơ ngâp hao quang. Trong anh quang minh vô sô Phât, Ứng thân Bô-tat hiên vô van.

Bôn mươi tam nguyên vi sanh chung, Chin loai noi đương, bên giac sang. O

Nam-mô Tây Phương Cưc Lac Thê Giơi Đai Tư Đai Bi Tiêp Dân Đao Sư

Read moreNiệm Phật, Sám Nguyện và Hồi Hướng

Kinh Tinh Hoa Trí Tuệ

KINH TINH HOA TRÍ TUỆ

Quan Tư Tai thưc hanh tri tuê, Bat-nha ba-la-mât sang ngơi, Bây giơ Bô-tat quan soi,

Thây răng năm uân ba đơi đêu không. O Vươt tât ca cac vong khô ach, Hay nghe nay, Xa-lơi-phât ông!

Săc nao co khac gi không, Không nao khac săc, săc không vôn đông. O

Ca tho, tương, thưc, hanh cung thê. Tanh chân không cac phap viên thanh, Thay đêu chăng diêt, chăng sanh, Chăng nhơ, chăng sach, chăng tăng

Read moreKinh Tinh Hoa Trí Tuệ

Phật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

PHẬ̣T NÓI KINH BÁO HIẾU CÔNG ƠN CHA MẸ

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ thụ viên trung, Chư Tăng nhóm hội rất đông, Tính ra đến số hai muôn tám ngàn. Lại cũng có các hàng Bồ-tát, Hội tại đây đủ mặt thường thường, Bấy giờ Phật lại lên đường,

Cùng hàng đại chúng Nam phương tiến hành. Bên đường bỗng rành rành mắt thấy, Núi xương khô bỏ đấy lâu đời,

Thế Tôn bèn vội đến nơi, Lạy liền ba lạy, rồi rơi giọt hồng.

Đức A-nan tủi lòng ái ngại, Chẳng hiểu sao Phật lạy đống xương,

Read morePhật nói kinh báo hiếu công ơn cha mẹ

Phật nói kinh Vu Lan Bồn

PHẬ̣T NÓI KINH VU LAN BỒN

Ta từng nghe lời dạy như vầy: Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, Xá-vệ thành Kỳ Thụ viên trung, Mục-liên mới đặng lục thông,

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Công dưỡng dục thâm ân dốc trả, Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, Làm con hiếu hạnh trước tiên,

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm. Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ, Không uống ăn tiều tụy hình hài, Mục-liên thấy vậy bi ai,

Read morePhật nói kinh Vu Lan Bồn

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Nghi thức tụng niệm

1. NGUYỆN HƯƠNG

(Chu lê quỳ ngay thăng, dâng ba nen hương lên ngang tran, thành tâm xương nguyên. Đai chung cung quan tương theo lơi Nguyên)
Nam-mô Bôn Sư Thich-ca Mâu-ni Phât. O

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thệ trọn đời giữ đạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật thương gia hộ:

Tâm bồ-đề kiên cố

Chí tu học vững bền

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác O

Read moreKinh Vu Lan Báo Hiếu – Nghi thức tụng niệm

Kinh Vu Lan Báo Hiếu – Lời nói đầu

KINH VU LAN BÁO HIẾU

LỜI NÓI ĐẦU

I. VÀI NÉT VỀ NGHI THỨC

Kinh Vu-lan Báo Hiếu là tên gọi tắt của Kinh Vu-lan và Kinh Báo Ân Cha Mẹ, dạy về đạo hiếu thảo của Phật giáo theo truyền thống Bắc tông. Hai tụng bản trong nghi thức này là bản dịch song thất lục bát của HT. Thích Huệ Đăng, mà phần lớn Tăng Ni và Phật tử đều thuộc lòng.

Nghi thức được biên soan gồm ba phần: Phần dẫn nhập, phần Chánh kinh và phần hồi hướng. Đây là nghi thức thuần Việt có nhiều bài sám nguyện, thường đọc tụng suốt mùa Vu-lan tháng bảy như là tháng báo hiếu của người con Phật. Nhưng thật ra kinh này có thể được đọc tụng hàng ngày để hồi hướng công đức cho cha mẹ hiện tiền, đồng thời thắp sáng truyền thống hiếu đạo cho con cháu.

Read moreKinh Vu Lan Báo Hiếu – Lời nói đầu