[Cầu an]

Cầu an – Kinh Thiện Sanh

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH THIỆN SANH Chính tôi nghe chuyện như vầy: Một thời Đức Phật đủ đầy [...]

Cầu an – Kinh Cư Sĩ Tại Gia

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH CƯ SĨ TẠI GIA Đây là những điều tôi nghe Đức Phật nói vào một thời [...]

Cầu an – Kinh Phước Đức

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH PHƯỚC ĐỨC Đây là những điều tôi được nghe hồi Đức Thế Tôn còn cư [...]

Cầu an – Kinh Từ Tâm

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH TỪ TÂM Tôi từng nghe kể như vầy: Một thời Xá-vệ tại ngay Kỳ Hoàn, [...]

Cầu an – Kinh Quán Niệm Hơi Thở

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH QUÁN NIỆM HƠI THỞ Tôi nghe như sau: Hồi đó, Đức Phật còn ở tại nước [...]

Cầu an – Kinh Dụ Ngôn Bọt Nước

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH DỤ NGÔN BỌT NƯỚC Lúc bấy giờ Thế Tôn an trụ, Ở bên sông Ấn Độ: [...]

Cầu an – Kinh Các Pháp Quán Âm

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH CÁC PHÁP QUÁN NIỆM Một thuở nọ, gần thành Xá Vệ, Phật cùng hàng [...]

Cầu an – Kinh Giáo Hóa Người Bệnh

Tháng Một 28, 2018 | 0 Comments

Nghi Thức Cầu An Thích Nhật Từ tuyển chọn và biên tập 1994 KINH GIÁO HÓA NGƯỜI BỆNH Đây là những điều mà tôi được nghe hồi Phật còn [...]
1 2