Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ tạ đàn Cahyna

Sớ tạ đàn Cahyna Tuân phụng Như Lai, con tuân phụng di giáo của Như Lai, thay vì đại chúng, trăm lạy trần từ tuyên đọc. Bởi vì Đời người như bọt bể nổi ngầu Cảnh thế tựa bóng dâu sắp tối. Xét đến ngọn nguồn, tứ đại vốn là không. Soi tới căn nguyên, … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ tạ đàn Cahyna

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Vu Lan

Sớ Vu Lan Bởi vì sách dạy : Tiết Vu Lan trăng tỏ Ngày Tự Tứ thanh lương. Thiết trai đàn cầu cha mẹ hiện tại bình an. Dâng sớ tấu độ tổ tiên siêu thăng Phật cảnh. Câu “dương khánh” in sâu tâm tưởng. Chữ “âm siêu” chung hưởng phước duyên. Khiến nhà nhà … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Vu Lan

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Cầu An và Cầu Siêu

Sớ Cầu An và Cầu Siêu Bởi vì : Ước mong hạnh phúc, ắt kêu cầu Thích Ca Mâu Ni Phật. Đệ tử chí thành, đảnh lễ cúng dường Bổn Sư Như Lai. Sa Bà giáo chủ, nghe âm thanh tất chiếu diệu quang. Đức tướng trang nghiêm, hoằng thệ nguyện sâu hơn bể cả. … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Cầu An và Cầu Siêu

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Cầu Siêu

Sớ Cầu Siêu – 1 – Tuân phụng Như Lai Con tuân phụng di giáo của Như Lai. Đệ tử chí thành Trăm lạy trần từ tuyên đọc. Bởi vì Tây phương giáo chủ, Cứu người sanh khỏi cảnh luân hồi. Cực Lạc thế giới, Tiếp kẻ thác lên đường trực vãng. Cây ngọc bày … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Cầu Siêu

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Dược Sư

Sớ Dược Sư Bởi vì Thế gian đau bệnh Ắt kêu cầu Lưu Ly Quang Như Lai. Đệ tử chí thành Đảnh lễ cúng dường Dược Sư Vương Phật. Đông phương giáo chủ Nghe bi âm tất chiếu diệu quang. Đức tướng trang nghiêm, Mười hai nguyện sâu hơn bể cả. Tận độ tứ sanh, … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ Dược Sư

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ cầu an Phổ Môn

Sớ cầu an Phổ Môn Kính nghe Viên thông giáo chủ trí tuệ hoằng thâm. Hầu Di Đà nơi An Lạc trang nghiêm. Hộ Thích Ca chốn Sa Bà đau khổ. Ngự núi Lưu Ly sen hồng ngàn cánh Quá khứ ngài là Pháp Minh Như Lai Hiện tại hiện thân Thánh Quán Tự Tại. … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Sớ cầu an Phổ Môn

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Phục nguyện

Phục nguyện – 1 – Quán Âm thị hiện thuyết pháp độ sanh. Lâm nạn xưng danh, tầm thanh cứu khổ. Hiện tiền Ni chúng khác miệng đồng lời, thành tâm phúng tụng đại thừa pháp bảo tôn kinh. Hồi hướng chuyên vì cầu an các Phật tử… Nguyện cầu thân thể khang an, mạng … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Phục nguyện

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Quy y vong

Quy y vong – Niêm hương. – Phục nguyện. – Tán Phật, lễ Tam-bảo. – Trì chú Đại Bi vào ly nước sạch. – Tán dương chi. – Thất Phật diệt tội chơn ngôn (3 biến). Quy y linh – Hương linh quy y Phật. Hương linh quy y Pháp. Hương linh quy y Tăng. … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Quy y vong

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Tang Lễ Tại Gia

Tang Lễ Tại Gia LÂM CHUNG – Bày ảnh đức Phật A Di Đà trước mặt người bệnh. – Nếu người bệnh còn đủ sức sáng suốt nghe hiểu thì tụng kinh A Di Đà. – Nếu thời giờ khẩn cấp, chỉ chuyên niệm Phật. – Tránh tất cả những gì làm loạn chánh niệm. … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: Tang Lễ Tại Gia

Kinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: KHÚC KHẢI HOÀN

KHÚC KHẢI HOÀN Sống hiền thiện, thác bình an Thỉnh Thầy về cõi Tây phương hưởng nhàn. Ở cõi ấy Niết-bàn tự tánh, Toàn nhân dân nhập thánh siêu phàm Đường đi cây báu thẳng hàng, Chư thiên trổi nhạc nhịp nhàng khúc ca. Ca thân Phật bao la rộng rãi, Ca trời quang đất … Read moreKinh Nhật tụng – TKN Hải Triều Âm: KHÚC KHẢI HOÀN