Đại Bi Tâm Đà La Ni

ĐẠI BI TÂM ĐÀ LA NI

Đại Bi Tâm Đà La Ni (Mahā-kāruṇika-citta-dhāraṇī) là bài Chú căn bản minh họa Công Đức Nội Chứng của Đức Quán Tự T ại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva). Bài Chú này có các tên gọi là: Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Đại Bi Tâm Đà La Ni, Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni… và thường gọi tắt là Chú Đại Bi

Read moreĐại Bi Tâm Đà La Ni

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ Dịch Giả: Thích Thiền Tâm —o0o— Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo … Read moreKinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – có hình ảnh

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – không hình ảnh

KINH THIÊN THỦ THIÊN NHÃN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
QUẢNG ĐẠI VIÊN MÃN VÔ NGẠI ĐẠI BI TÂM CHÚ ĐÀ RA NI
Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ
Dịch Giả: Thích Thiền Tâm
—o0o—

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều tràng phan bá bảo.
Khi ấy, đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn tổng trì đà ra ni (5), có vô lương số Bồ Tát ma ha tát câu hội, các vị ấy là: Tổng Trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát (7), Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (8)…

Read moreKinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú – không hình ảnh

Đại Bi thần chú giảng giải – HT. Thích Tín Nghĩa

1. Nam Mô Hát Ra Đát Na Đá Ra Dạ Da

Bồ tát Quán thế âm tự dùng chính bản thân của ngài, vận dụng thần lực và đại bi tâm để chuyển hóa tâm chúng sanh chuyển mê khai ngộ, thẳng đến cứu cánh niết bàn.
Đại ý : Nam mô tức quy y, quy mạng, tôn kính, vâng lời, … Hắc ra đát na tức là Bảo, báu, Đá ra dạ là tam (bảo) hay ba (ngôi báu), Da là lễ bái.

Read moreĐại Bi thần chú giảng giải – HT. Thích Tín Nghĩa

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú

Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú
Hán dịch: Đời Đường, Sa môn Dà Phạm Đạt Mạ
Việt dịch: Thích Thiền Tâm

Như thế tôi nghe, một thời đức Phật Thích Ca Mâu Ni (2) ngự nơi đạo tràng Bảo Trang Nghiêm, trong cung điện của Quán Thế Âm Bồ Tát ở tại non Bổ Đà Lạc Ca (3), đức Phật ngồi nơi tòa sư tử, tòa này trang nghiêm thuần bằng vô lượng ngọc báu tạp ma-ni, xung quan treo nhiều tràng phan bá bảo.
Khi ấy, đức Như Lai ở trên pháp tòa, sắp muốn diễn nói môn tổng trì đà ra ni (5), có vô lương số Bồ Tát ma ha tát câu hội, các vị ấy là: Tổng Trì Vương Bồ Tát, Bảo Vương Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tạng Bồ Tát, Đức Tạng Bồ Tát, Kim Cang Tạng Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát (7), Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (8)…

Read moreKinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ-tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Chú

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp – HT Thiền Tâm dịch

Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp (Thiên Thủ Thiên Nhãn) Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm) Tịnh pháp giới chân ngôn: Án lam (21 lần) Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Án, sá phạ bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà … Read moreNghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp – HT Thiền Tâm dịch

Thần Chú Đại Bi xuất tượng

ĐẠI BI XUẤT TƯỢNG Mỗi câu trong bài chú tượng trưng với hình ảnh một vị Phật, Bồ Tát, Tôn Giả hoặc Thánh Thần do Đức Quan Âm Bồ Tát hóa thân[3]: Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da: Bổn thân Quan-Âm Bồ-Tát hóa hiện tướng hành giả cầm chuỗi lễ tụng … Read moreThần Chú Đại Bi xuất tượng

Các phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam

Các phiên bản tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam Bính âm Hán ngữ Hàn Quốc Nhật Bản Việt Nam nā mò, hē lá dá nà na-mo-ra da-na na mu ka ra ta no nam mô hắc ra đát na duō lá yè yē da-ra ya-ya to ra ya ya đa ra … Read moreCác phiên bản Chú Đại Bi tiếng Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam