Nghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHUẨN ĐỀ SÁM PHÁP

Tỳ Khưu THÍCH VIÊN ÐỨC

1/ CHUẨN ÐỀ SÁM PHÁP
Kinh dạy:
Trước khi vào Ðạo tràng, nên làm lễ Phật, Sám hối, Tùy hỷ, Khuyến thỉnh, Phát nguyện.
Nên thọ Bồ đề Tâm Giới; năm pháp này là quy tắc sáu thời hành đạo của các vị Bồ tát.
Ðầu tiên vào Ðạo tràng quỳ gối, chấp tay, niệm chú dâng hương.

Read moreNghi thức hành trì Chuẩn Đề Sám Pháp

Kinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

KINH NGŨ BÁCH DANH QUÁN THẾ ÂM
2
Bồ tát Quán Thế Âm như vầng trăng với ánh sáng mát dịu, dập tắt những thiêu đốt của sinh tử.
Nguyện cầu cho những ai lễ lạy 500 danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm sẽ được đại sĩ nắm giữ bằng ngàn tay, soi thấy bằng ngàn mắt,
làm cho phát khởi và thực hành hạnh từ bi.

Read moreKinh Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm

Kinh Lương Hoàng Sám – trọn bộ

TỪ BI ĐẠO TRÀNG SÁM PHÁP
LƯƠNG HOÀNG SÁM
Thượng tọa THÍCH TRÍ TỊNH giảo chính
Dịch giả: THÍCH VIÊN GIÁC

  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU

  THAY LỜI TỰA

  NGHI THỨC TỤNG NIỆM

  QUYỂN THỨ NHỨT SÁM PHÁP TỪ BI ĐẠO TRÀNG

  · Chương 01 QUY Y TAM BẢO
  · Chương 02 DỨT NGHI NGỜ
  · Chương 03 SÁM HỐI

  Read moreKinh Lương Hoàng Sám – trọn bộ

  Mục Liên Sám Pháp

  TỪ BI ĐẠO TRÀNG
  MỤC LIÊN SÁM PHÁP

  PHẦN NGHI LỄ
  (Chủ Sám xướng) Hết thảy cung kính… (Mọi người hòa theo)
  Dốc lòng kính lễ Thường-Trụ Tam Bảo khắp pháp giới mười phương. (3 lễ và 3 tiếng chuông)
  (Mọi người quì đọc nguyện hương)
  Nguyện xin khói hương này
  Như mây tỏa mười phương
  Trong vô biên cõi Phật
  Hóa vô lượng diệu hương
  Cúng dàng ba ngôi báu
  Trang nghiêm cả mọi đường
  Trọn vẹn Bồ Tát đạo
  Thành tựu Như Lai hương.

  Read moreMục Liên Sám Pháp

  Di Đà Sám

  DI ĐÀ SÁM PHÁP

  Giới Thiệu Di Đà Sám

  Sám hối nghiệp chướng là hạnh thứ tư của đức bồ tát Phổ Hiền. Sám nghĩa là nhận biết lỗi xưa, hối nghĩa là từ nay chấm dứt tạo ác. Sám thì tự mình thẹn với lòng, hối thì xấu hổ với người. Sám thì phản tỉnh, hối thì hiện thực sự phản tỉnh trong hành động. Sám thì quằn quại với gút thắt đã tự cột, hối thì quyết tâm tích cực mở gút. Sám thì biết tầm nhìn cũ không còn thích hợp, hối thì nâng cao tới tầm nhìn mới. Sám thì thấu rõ ngọn ngành quá khứ, hối thì lạc quan hướng tới tương lai.

  Read moreDi Đà Sám

  Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp – trọn bộ

  Vạn Tự Tục Tạng Kinh_ Tập 74_ No.1484

  TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ SÁM PHÁP – QUYỂN THƯỢNG

  Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

  HUÂN TU DƯỢC SƯ SÁM NGHI
  _Nghiêm Tịnh Đàn Trường
  Nước nhành Dương trong mát
  Rưới ba ngàn Đại Thiên
  Tính rỗng không, tám Đức
  Lợi cho Người, chư Thiên
  Pháp Giới rộng tăng Thọ
  Diệt tội chướng oan khiên
  Lửa cháy bừng nóng bức
  Biến dạng, hoá sen hồng
  Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát (xưng ba lần)

  Read moreTiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Sám Pháp – trọn bộ

  Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp

  038a

  Nghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp
  (Thiên Thủ Thiên Nhãn)
  Việt Dịch: HT Thích Thiền Tâm

  (hành giả đốt hương, quỳ trước bàn Phật niệm)
  Tịnh pháp giới chân ngôn:
  Án lam (21 lần)
  Tịnh tam nghiệp chân ngôn:
  Án, sá phạ bà phạ truật đà sa phạ, đạt mạ sa phạ, bà phạ truật độ hám (3 lần)

  Read moreNghi thức hành trì Đại Bi Sám Pháp