Giới thiệu kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ – Đào Nguyên

Kinh A Di Đà (Phạn: Sukhàvatyamrta-vỳuha) còn gọi là kinh Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm, kinh Chư Phật Sở Hộ Niệm, kinh Tiểu Vô Lượng Thọ, là một bản kinh ngắn của Phật giáo Bắc truyền, nhưng rất quan trọng đối với tín ngưỡng Tịnh độ, là một trong 3 bản kinh căn bản của tông Tịnh độ.

Read moreGiới thiệu kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ – Đào Nguyên

Kinh Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc

PHẬT NÓI KINH THẬP VÃNG SINH A DI ĐÀ PHẬT QUỐC

Hán dịch: Mất tên người dịch. Nay trích bản ghi chép thuộc đời Chu
Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật trụ trong núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Khưu (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm một vạn hai ngàn người đến dự, đều là bậc Đại A La Hán (Mahā-śrāvaka:Đại Thanh Văn) mà mọi người đã biết. Tên các vị ấy là Ma Ha Ca Diếp (Mahā-kāśyapa), Ma Ha A Na Luật Đà (Mahā-Aniruddha) đều là bậc Thượng Thủ (Paramukha) của nhóm như vậy.

Read moreKinh Thập Vãng Sanh A Di Đà Phật Quốc

Kinh Nhân Duyên Việc Lớn Lợi Ích Của Danh Hiệu Vô Lượng Thọ Phật

PHẬT NÓI KINH NHÂN DUYÊN VIỆC LỚN LỢI ÍCH CỦA DANH HIỆU VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT

Hán dịch: Đời Tào Nguỵ_ Thiên Trúc Tam Tạng Khang Tăng Khải (Saṃghavarman)
Việt dịch: HUYỀN THANH

Tôi nghe như vầy. Một thời Đức Phật ngự trong núi Kỳ Xà Quật (Gṛdhra-kuṭa) tại thành Vương Xá (Rāja-gṛha) cùng với chúng Đại Tỳ Kheo (Mahatā-bhikṣu-saṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự. Các chúng Thánh đã dứt hết các Lậu (āsrava), đạt Thần Thông Minh, tên các vị ấy là: Tôn Giả A Nan (Ānanda), Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyāyana), Tôn Giả Xá Lợi Phất (Śāriputra), Tôn Giả Đại Ngưu Vương (Mahā-Vṛṣbha-rāja), Tôn Giả Ma Ha Ca Diếp (Mahā-kāśyapa), Tôn Giả Ma Ha Già Gia Ca Diếp (Mahā-Gayā-kāśyapa), Tôn Giả Đại Châu Na (Mahā-cunda), Tôn Giả Danh Văn Ca Diếp (Urubilvā-kāśyapa), Tôn Giả Đại Tịnh Tâm Chí ….đều như nhóm này, đã là bậc Thượng Thủ (Paramukha)

Read moreKinh Nhân Duyên Việc Lớn Lợi Ích Của Danh Hiệu Vô Lượng Thọ Phật

Quán niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

QUÁN NIỆM A DI ĐÀ PHẬT TƯỚNG HẢI TAM MUỘI CÔNG ĐỨC PHÁP MÔN
_MỘT QUYỂN_

Hán văn: Tỳ Khưu THIỆN ĐẠO tập hợp ghi chép lại
Việt dịch: HUYỀN THANH

Y theo Quán Kinh (Amitāyur-dhyāna-sūtra: Quán Vô Lượng Thọ Kinh) nói rõ Pháp Quán Phật Tam Muội (1). Y theo Bát Chu Kinh (Pratyutpanna-buddha-sammukhāvasthita-samādhi-sūtra: Bát Chu Tam Muội Kinh) nói rõ Pháp Niệm Phật Tam Muội (2). Y theo Kinh nói rõ Pháp vào Đạo Trường Niệm Phật Tam Muội (3). Y theo Kinh nói rõ Pháp Sám Hối, Phát Nguyện bên trong Đạo Trường (4)

Read moreQuán niệm A Di Đà Phật Tướng Hải Tam Muội Công Đức Pháp Môn

Vô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá

VÔ LƯỢNG THỌ KINH ƯU BÀ ĐỀ XÁ
(Upadeśa: Luận nghị) NGUYỆN SINH KỆ

[Bà Tẩu Bàn Đậu Bồ Tát (Vasubandhu:Thiên Thân, Thế Thân) tạo làm]
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy (Bắc Ngụy)_ Thiên Trúc Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHI (Bodhiruci)
Việt dịch: HUYỀN THANH

_ Thế Tôn ! Con một lòng
Quy mệnh tận mười phương
Vô Ngại Quang Như Lai
Nguyện sinh nước An Lạc (Sukhā-vatī)

Read moreVô Lượng Thọ Kinh Ưu Bà Đề Xá

Kinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni

PHẬT NÓI KINH ĐẠI THỪA THÁNH VÔ LƯỢNG THỌ QUYẾT ĐỊNH QUANG MINH VƯƠNG NHƯ LAI ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tây Thiên Trung Ấn Độ_ Nước Ma Già Đà (Magadha), chùa Na Lan Đà (Nālandā-saṃghārāma) Truyền Giáo Đại Sư Tam Tạng_ Sa Môn được ban áo tía (kẻ bầy tôi là) PHÁP THIÊN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Thế Tôn ngự trong vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jeṭavaṇe’nthapiṇḍadasyārāma) tại nước Xá Vệ (Śrāvastya) cùng với Chúng Đại Bật Sô (Mahat-bhikṣu-saṃgha) gồm một ngàn hai trăm năm mươi người đến dự, đều là bậc Đại A La Hán mà mọi người đã biết, Lậu Tận Ý Giải (chặt đứt hết tất cả phiền não mà Tâm được giải thoát) không còn bị phiền não nữa, đạt được Tâm lợi cho mình, khéo giải thoát.

Read moreKinh Đại Thừa Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Như Lai Đà La Ni

Phật nói kinh Vô Lượng Công Đức Đà La Ni

PHẬT NÓI KINH VÔ LƯỢNG CÔNG ĐỨC ĐÀ LA NI

Hán dịch : Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Quang Lộc Khanh_ Minh Giáo Đại Sư PHÁP HIỀN phụng chiếu dịch
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: “Ông hãy lắng nghe! Nay Ta vì ông với chúng sinh đời Mạt Pháp diễn nói về Vô Lượng Công Đức Đà La Ni. Ông hãy ghi nhớ đừng để quên mất nhằm giúp cho các chúng sinh trong đời Uế Ác sau nàu được đại thiện lợi.

Read morePhật nói kinh Vô Lượng Công Đức Đà La Ni

Kinh Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni

KINH CỬU PHẨM VÃNG SINH A DI ĐÀ TAM MA ĐỊA TẬP ĐÀ LA NI

Hán dịch : Chùa Đại Hưng Thiện. Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH

Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai ngự tại tinh xá Đại Tam Địa Môn cùng với chúng Tỳ Khưu gồm 89000 người đến dự đều là bậc Đại A La Hán có đầy đủ Tuệ Thiện, đã làm xong việc cần làm. Tên các Vị ấy là: Thần Lực Trí Biện Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Thần Thông Tự Tại Bồ Tát, Tĩnh Quang Vô Cấu Đà La Ni Bồ Tát, Đại Lực Phổ Văn (Nghe rộng khắp) Bồ Tát, Đại Trang Nghiêm Lực Bồ Tát,Vô Lượng Quang Bồ Tát, Tuệ Thiện Tuệ Phổ Quang Vương Bồ Tát. Các vị Đại Bồ Tát và chúng Thanh Văn của Đẳng như vậy đi đến chỗ Phật ngự, bạch rằng: “Thế Tôn! Cõi Vô Lượng Thọ có Cửu Phẩm Tịnh Thức Tam Ma Địa. Đây tức là cảnh giới của chư Phật, nơi cư ngụ của Như Lai.

Read moreKinh Cửu Phẩm Vãng Sinh A Di Đà Tam Ma Địa Tập Đà La Ni

Kinh Kim Cương Đỉnh Pháp Tu Hành Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai

KINH KIM CƯƠNG ĐỈNH PHÁP TU HÀNH DU GIÀ QUÁN TỰ TẠI VƯƠNG NHƯ LAI
Hán dịch: Đời Đường, nước Thiên Trúc_ Tam Tạng KIM CƯƠNG TRÍ
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

Nay Ta y theo Kinh Kim Cương Đỉnh (Vajra-śekhara-sūtra) diễn Pháp yếu của Kim Cương Liên Hoa Đạt Ma (Vajra-padma-dharma). Trước tiên nên vào nơi Quán Đỉnh Tam Muội Gia Mạn Trà La (Abhiṣeka-samaya-maṇḍala), phát Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta), buông bỏ thân mệnh tiền của; nhiêu ích tất cả, dũng mãnh tinh tiến, tùy niệm tương ứng Từ Bi Hỷ Xả không có gián đoạn. Người như vậy mới nên tu tập

Read moreKinh Kim Cương Đỉnh Pháp Tu Hành Du Già Quán Tự Tại Vương Như Lai