Kinh Pháp Thiền – Zen sutras

Kinh Đại Thừa Nhập Lăng Già

KINH LĂNG GIÀThích Nữ Trí Hảiphụng dịch theo bản đời Đường của Ngài Thiệt Xoa Nan Đà. (more…)

Kim Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật – The Vajracchedika Prajna paramita Sutra – The Diamond Sutra

PHẬT NÓI KINH KIM-CANG BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT Diêu-Tần, Ngài Tam-Tạng Pháp-Sư Cưu-Ma-la-Thập, Hán dịch. Thích Trí-Tịnh, Việt dịch. Engish below Ta nghe như vầy: Một thuở nọ, đức Phật ở trong vườn Kỳ-Thọ, Cấp-Cô-Độc, tại nước Xá-Vệ, cùng với chúng đại...

Kinh Pháp Bảo Đàn – trọn bộ

KINH PHÁP BẢO ÐÀN Việt Dịch: TK Thích Duy Lực Phẩm Tựa Thứ Nhất Phẩm Bát Nhã Thứ Hai Phẩm Nghi Vấn Thứ Ba Phẩm Định Huệ Thứ Tư Phẩm Tọa Thiền Thứ Năm Phẩm Sám Hối Thứ Sáu Phẩm...

Kinh Thủ Lăng Nghiêm trọn bộ – Thiền sư Thích Duy Lực dịch và lược giải

KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TK Thích Duy Lực Dịch từ Hán sang Việt và lược giải MỤC LỤC Quyển Một Quyển Hai Quyển Ba Quyển Bốn Quyển Năm Quyển Sáu Quyển Bảy Quyển Tám Quyển Chín Quyển Mười

Kinh Viên Giác – trọn bộ

KINH VIÊN GIÁC HT Thích Trí Quang dịch Việt ---o0o--- Phần 1 Phần 2 Phần 3 Phần 4 Phần 5 Phần 6 Lời Giới Thiệu Nguyên văn chữ Hán của Kinh Viên Giác chỉ có hơn mười ba ngàn chữ...

Nhật tụng Thiền môn – HT Thích Nhất Hạnh biên soạn

HT Thích Nhất Hạnh biên soạn [drthoai107postslistcats cat="411" orderby="date" order="asc"]

Thần chú Lăng Nghiêm chia thành 7 phần

NAM MÔ LĂNG NGHIÊM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas —o0o— Thưa quý vị ! Bộ thần chú Lăng Nghiêm gồm tất cả 554 câu. Thanh Tịnh Lưu Ly tách bộ thần chú này...

Kinh Lăng Nghiêm – Shurangama Sutra

Namo Shurangama Assembly of Buddhas and Bodhisattvas Xin mời đọc bản tiếng Việt tại đây [drthoai107postslistcats cat="424" include_date="true" orderby="date"]