Luận Tối Thượng Thừa – HT Thích Thanh Từ

LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA
HT Thích Thanh Từ

LỜI DỊCH GIẢ
Tập luận này có ba phần : Phần đầu là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên “TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN”, phần thứ hai tên “TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU”, phần thứ ba tên “HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ UYỂN LĂNG LỤC”. Hai phần sau do Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép lại. Rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá.

Read moreLuận Tối Thượng Thừa – HT Thích Thanh Từ

Kinh Tọa Thiền Tam Muội – Thích Nguyên Xuân dịch

KINH TỌA THIỀN TAM MUỘI

Hán dịch: Tam tạng Cưu Ma La Thập Ðời Diêu Tần
Việt dịch: Thích Nguyên Xuân

(Chùa Thiên Phú – Nha Trang.)

Quyển thượng
Khó gặp đạo sư dạy
Nghe rồi vui càng khó
Ðiều Bồ tát thích nghe
Phàm phu nghe lại chán.
Chúng sanh thật đáng thương
Rơi đường hiểm già chết
Nô lệ cho ái ân
Chốn sợ, ngu không sợ.

Read moreKinh Tọa Thiền Tam Muội – Thích Nguyên Xuân dịch

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật

Kinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật

Đời Lương, Ngài Tam Mạn Ðà La Tìên
Việt Dịch: HT Thích Minh Lễ

Tôi nghe như vầy vào khoảng thời gian đức Phật ngự tại tinh xá Kỳ Hoàn thuộc nước Xá Vệ có ngàn vị tỳ theo tăng và mười ngàn đại Bồ tát theo nghe pháp. Các vị nầy đều lấy sự trang sức cao cả để tự tô điểm mình, đều đã an trụ nơi từng bậc không còn thối chuyển, tên các ngài là: Di Lặc Bồ tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Vô Ngại Biện Bồ tát, Bất Xả Đởm Bồ tát cùng với một số các vị bồ tát như vậy câu hội. Trời vừa rạng sáng, đức Văn thù là bậc đại Bồ tát đồng chơn từ chỗ ngài ở qua đến nơi Phật ngự; qua đến, ngài đứng chờ Phật ngoài cửa.

Read moreKinh Văn Thù Sở Thuyết Ma Ha Bát Nhã Ba-La-Mật

Kinh Duy Ma Cật – trọn bộ

KINH DUY MA CẬT Đời Diêu Tần, ngài Tam tạng Pháp sư Cưu Ma La Thập vưng chiếu dịch ra chữ Trung Hoa Dịch giả: Thích Huệ Hưng LỜI GIỚI THIỆU Từ xưa chư Phật, Bồ-tát ra đời giáo hóa chúng sanh, với lòng bi-nguyện thâm-thiết đều muốn cho tất cả thoát-ly cảnh giới triền … Read moreKinh Duy Ma Cật – trọn bộ

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm – Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Kinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm
Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giải
Dịch Sang Việt Ngữ Ban Phiên Dịch Kinh Ðiển

Xuất Bản Buddhist Text Translation Society Department of Vietnamese Translation
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới Vạn Phật Thánh Thành Talmage, California, U.S.A

Hòa Thượng Tuyên Hóa
Hòa Thượng Tuyên Hóa pháp danh An Từ, tự Ðộ Luân, là vị truyền thừa thứ chín của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ Lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh, tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ Ngài tạ thế, Ngài liền xuất gia, kết am tranh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu ba năm. Trong suốt thời gian ấy, Ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi.

Read moreKinh Phật Ðảnh Thủ Lăng Nghiêm – Chương Ðại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông

Khai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm – HT Tuyên Hóa

Đại Biểu Chánh Pháp – Kinh Lăng Nghiêm

Hòa Thượng Tuyên Hoá giảng vào năm 1983
Trang 136-137; “ Tưởng Niệm Hòa Thượng Tuyên Hóa, Vol I”
Kinh Lăng Nghiêm là kinh được dùng như kính chiếu yêu quỉ trong Phật giáo. Tất cả các loại thiên ma, ngoại đạo và các loại ma quỉ ly, mỵ, vọng lượng đều tự phơi bày chân tướng khi gặp phải Kinh Lăng Nghiêm. Chúng không có cách nào che dấu và cũng không có chỗ để chạy trốn. Trong quá khứ, khi Đại sư Trí Giả nghe thấy có sự hiện hữu của kinh này, ngài hướng về nước Ấn Độ lễ lạy suốt mười tám năm. Trong mười tám năm đó, ngài dùng tâm chân thành tột bực để cầu nguyện Kinh này sẽ dược truyền bá đến Trung Hoa.

Read moreKhai Thị Về Kinh Và Chú Thủ Lăng Nghiêm – HT Tuyên Hóa