Cuộc đời Đức Phật: 06. Đức Phật nhập Niết Bàn

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »

Cuộc đời Đức Phật: 05. Từ hạ thứ 21 đến hạ thứ 43

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »

Cuộc đời Đức Phật: 04. Từ hạ thứ 6 đến thứ hạ thứ 20

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »

Cuộc đời Đức Phật: 03. Từ hạ thứ nhất đến hạ thứ 5

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »

Cuộc đời Đức Phật: 02. Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »

Cuộc đời Đức Phật: 01. Từ khi đản sanh đến thành đạo

CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI Theo bản hiệu-chính ngày 21/05/2005) Soạn giả: Minh-Thiện Trần-Hữu-Danh Với sự khuyến khích và giúp đỡ của hiền nội: Diệu-Xuân Nguyễn-thị Bạch-Mai…

Read More »