10. Tôn Giả Ưu Ba Ly Upali Trì Giới Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Ưu Ba Ly Upali Trì Giới Đệ Nhất Trong cuộc sống, từ quốc gia xã hội,…

Read More »

09. Tôn Giả Phú Lâu Na Purana – Thuyết Pháp Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Phú Lâu Na Purana – Thuyết Pháp Đệ Nhất Thế gian có câu: Muốn bắt cọp…

Read More »

08. Tôn Giả Tu Bồ Đề Subhuti – Giải Không Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Tu Bồ Đề Subhuti – Giải Không Đệ Nhất Qua 45 năm thuyết pháp, tùy theo…

Read More »

07. Tôn Giả La Hầu La Rahula – Mật Hạnh Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả La Hầu La Rahula – Mật Hạnh Đệ Nhất Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con…

Read More »

06. Tôn Gỉả A Na Luật ANIRUDHA Thiên Nhãn Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Gỉả A Na Luật ANIRUDHA Thiên Nhãn Đệ Nhất Sau khi thành đạo Đức Phật xuống núi,…

Read More »

05. Tôn Giả A Nan Đà Anada – Đa Văn Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả A Nan Đà Anada – Đa Văn Đệ Nhất Trong hàng Thánh chúng hay thập đại…

Read More »

04. Tôn Giả Ca Chiên Diên Katyayana – luận Nghị Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Tôn Giả Ca Chiên Diên Katyayana – luận Nghị Đệ Nhất Ngày xưa để được gọi là một…

Read More »

03. Đức Mục Kiền Liên Manda Galỳayana – Thần Thông Đệ Nhất

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT Thích Minh Tuệ Sàigòn 1991- Pl 2535 Đức Mục Kiền Liên Manda Galỳayana – Thần Thông Đệ Nhất Trong thời gian 45 năm Phật giáo…

Read More »