13 Vị Tổ Sư Tịnh Độ Tông

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 13. Ấn Quang Ðại Sư

p style="text-align: justify;">Ấn Quang Ðại Sư, húy Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm, người khoảng cuối Thanh sang kỷ nguyên Dân Quốc, con nhà họ Triệu ở Thiểm Tây. Thuở bé ngài học Nho, lớn lên lấy việc duy trì...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 12. Triệt Ngộ Ðại Sư

[caption id="attachment_18133" align="alignleft" width="186"] Triệt Ngộ Ðại Sư[/caption] Tế Tỉnh Ðại Sư, tự Triệt Ngộ, hiệu Nạp Ðường, người đời Thanh, con nhà họ Mã ở huyện Phong Nhuận. Thuở bé ngài đã thông thuộc kinh sử. Sau khi xuất...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 11. Thật Hiền Ðại Sư

[caption id="attachment_18130" align="alignleft" width="187"] Thật Hiền Ðại Sư[/caption] Thật Hiền Ðại Sư, tự Tư Tề, hiệu Tỉnh Am, người đời Thanh, con nhà họ Thời ở Thường Thục. Từ thuở bé ngài không ăn cá thịt. Sau khi xuất gia,...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 10. Hành Sách Ðại Sư

[caption id="attachment_18127" align="alignleft" width="174"] Hành Sách Ðại Sư[/caption] Hành Sách Ðại Sư, tự là Triệt Lưu, người đời nhà Thanh, con của Tưởng Toàn Xương, một bậc lão nho ở vùng Nghi Hưng, Cha ngài là bạn phương ngoại với...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 09. Ngẫu Ích Ðại Sư

[caption id="attachment_18123" align="alignleft" width="180"] Ngẫu Ích Ðại Sư[/caption] Trí Húc Ðại Sư tự Ngẫu Ích, người đời Thanh, họ Chung, nhà ở Ngô Huyện. Thân phụ thọ trì chú Ðại Bi và Bạch Y, mộng thấy đức Quan Âm Ðại...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 08. Liên Trì Ðại Sư

[caption id="attachment_18120" align="alignleft" width="184"] Liên Trì Ðại Sư[/caption] Châu Hoằng đại sư, tự Phật Huệ, hiệu Liên Trì, người đời Minh, con nhà họ Trầm, ở xứ Nhân Hòa tại Hàng Châu. Năm mười bảy tuổi ngài đã được bổ...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 07. Tỉnh Thường Ðại Sư

[caption id="attachment_18117" align="alignleft" width="185"] Tỉnh Thường Ðại Sư[/caption] Tỉnh Thường đại sư, tự Thứu Vi, người đời Tống, con nhà họ Nhan ở Tiền Ðường. Khi lên bảy, ngài gặp duyên lành xuất gia và mới mười bảy tuổi đã...

Chư Tổ Tịnh Độ Tông: 06. Diên Thọ Ðại Sư

[caption id="attachment_18114" align="alignleft" width="184"] Diên Thọ Ðại Sư[/caption] Diên Thọ đại sư, tự Xung Huyền, người đời Tống, con của họ Vương ở Tiền Ðường. Lúc thiếu thời, ngài thích tụng kinh Pháp Hoa, cảm đến bầy dê quỳ mọp...