[28 Vị Tổ Sư Ấn Độ]

a24. Tổ thứ 24: Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

Tháng Tám 19, 2013 | 0 Comments

Tổ thứ 24: Tổ Sư-Tử (Aryasimha) Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng Bà-la-môn người Trung-Ấn. Thuở nhỏ Ngài rất thông [...]

a20. Tổ thứ 20: Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata)

Tháng Tám 19, 2013 | 0 Comments

Tổ thứ 20: Tổ Xà-Dạ-Đa (Jayata) Giữa thế kỷ thứ tám sau Phật Niết-bàn. Ngài người Bắc-Ấn, trước đã sẵn lòng mến đạo, thông [...]
1 2 3