[33 Vị Tổ Sư Thiền Ấn – Hoa]

Thiền tông kệ truyền

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

THIỀN TÔNG KỆ TRUYỀN 1-TỔ CA DIẾP PHÁP VỐN PHÁP BỔN LAI KHÔNG PHÁP KHÔNG PHI PHÁP SAO LẠI TRONG MỘT PHÁP CÓ PHÁP CÓ CHẲNG PHÁP 2-TỔ A NAN [...]

33. Huệ Năng (638 713 T.L.)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 33: Huệ Năng 第 三 十 三 祖 惠 能 大 師 者 Tổ thứ 6 Thiền Tông Trung Hoa Sư họ Lư, Tổ tiên quê ở Phạm-Dương, cha tên Hành-Thao, [...]

32.Hoằng Nhẫn (602 675 T.L.)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 32: Hoằng Nhẫn 第 三 十 二 祖 弘 忍 大 師 者 Tổ thứ 5 Thiền Tông Trung Hoa Sư họ Châu quê ở Châu-Kỳ thuộc huyện Huỳnh-Mai. [...]

31. Đạo Tín ( 580 651 T.L. )

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 31: Đạo Tín 第 三 十 一 祖 道 信 大 師 者 Tổ thứ 4 Thiền Tông Trung Hoa Sư họ Tư-Mã, tổ tiên quê ở Hà-Nội, thân phụ Sư dời [...]

30. Tăng Xán (497 602 T.L.)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 30: Tăng Xán 第 三 十 祖 僧 璨 大 師 者 Tổ thứ 3 Thiền Tông Trung Hoa Không ai biết quê quán và gốc gác Sư thế nào.Chỉ biết Sư [...]

29.Huệ Khả (494 601 T.L )

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 29: Huệ Khả 第 二 十 九 祖 惠 可 大 師 者 Tổ thứ 2 Thiền Tông Trung Hoa Sư họ Cơ quê ở Võ-Lao, giòng tôn thất nhà Chu, cha mẹ [...]

28. -Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 28: Bồ Đề Đạt Ma (Bodhidharma; bodhidharma) 第 二 十 八 祖 菩 提 達 磨 尊 者 Sơ Tổ Thiền Tông Trung Hoa Đầu thế kỷ thứ mười [...]

27. -Tổ Bát-Nhã-Đa-La (Prajnatara)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 27: Bát Nhã Đa La (Prajnatara; prajñādhāra) 第 二 十 七 祖 般 若 多 羅 尊 者 Cuối thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng [...]

26. -Tổ Bất-Như-Mật-Đa (Punyamitra)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 26: Bất Như Mật Đa (Punyamitra; puṇyamitra) 第 二 十 六 祖 不 如 蜜 多 尊 者 Giữa thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn. Ngài dòng [...]

25. -Tổ Bà-Xá-Tư-Đa (Basiasita)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 25: Bà Xá Tư Đa (Basiasita; baśaṣita) 第 二 十 五 祖 婆 舍 斯 多 尊 者 Đầu thế kỷ thứ mười sau Phật Niết-bàn Ngài dòng [...]

24. -Tổ Sư-Tử (Aryasimha)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 24: Sư Tử Bồ Đề (Aryasimha; siṃhabodhi) 第 二 十 四 祖 師 子 比 丘 尊 者 Cuối thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn Ngài dòng [...]

23. -Tổ Hạc-Lặc-Na (Haklena)

Tháng Hai 23, 2016 | 0 Comments

Tổ thứ 23: Hạc Lặc Na (Haklena; haklenayaśa) 第 二 十 三 祖 鶴 勒 那 尊 者 Giữa thế kỷ thứ chín sau Phật Niết-bàn Ngài dòng Bà-la-môn [...]
1 2 3